Universität Oldenburg Wörterbuch der deutschen Lehnwörter in der polnischen Schrift- und Standardsprache BKGE

Inhalt

Quellenverzeichnis

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż

Hinweis: Dieses Verzeichnis führt nur diejenigen Abkürzungen bibliographischer Art an, die nicht von Standardlieferanten übernommen worden sind. Als solche sind Sła, Stp, Spxvi, Mącz, Cn, Tr, L, Swil, Sw, Lsp, und Dor definiert worden. Für die Auflösung der bibliographischen Abkürzungen dieser Lieferanten sei auf die Quellenverzeichnisse der entsprechenden Wörterbücher verwiesen (vgl. die Erläuterungen unter Aufbau > 3.4 Buchungen, dort auch zum Umgang mit unterschiedlichen Siglen für dieselbe Quelle bei unterschiedlichen Lieferanten).

A-Zb Autor anonimowy: Zbytek w niedostatku. Warszawa 1777. [Nach: WęgKom]
AcHist XII Acta historica res gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad annum 1795. Akta historyczne do objaśnienia rzeczy polskich służące XII. Leges, privilegia et statuta civitatis Cracoviensis. Wyd. F. Piekosiński, S. Krzyżanowski. Kraków 1909. [Nach: ZajU]
ACL Acta officii consistorialis Leopoliensis antiquissima. Najstarsze akta konsystorza lwowskiego. Wyd. W. Rolny. T. I, 1482-1489. Lwów 1927. [Nach: Ssno]
Acta Criminalia Acta Criminalia miasta Poznania. Rękopis. [Nach: BorFurd]
Acta rect. Acta rectoralia almae universitatis studii Cracoviensis inde ab anno 1469. T. 1: Wisłocki, Władysław (ed.): Annos 1469-1536. Cracoviae 1893/1897. T. 2: Estreicher, Stanisław (ed.): Annos 1536-1580. Cracoviae 1909
Ade Adelung, J. Chr.: Grammatisch-Kritisches Wörterbuch […]. 1774-1786
ADiar Anonima diariusz peregrynacji włoskiej, hiszpańskiej, portugalskiej. 1595. Wyd. J. Czubek. Kraków 1925. [Nach: Łucz]
Agri Agricola, E., W. Fleischer u.a.: Die deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. (2 Bde.). Leipzig 1969-1970
AGZ Akta grodzkie i ziemskie czasów Rzeczypospolitej. Archiwum tzw. Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów 1868– [Nach: Ssno]
Ahdwb Schützeichel, R.: Althochdeutsches Wörterbuch. Tübingen ³1981
Ahdhw Heyne, M.: Das Althochdeutsche Handwerk. Straßburg 1908
AK Archiwum filomatów. Cz. 1. Korespondencja 1815-1823. T. I-V. Wyd. J. Czubek. Kraków 1913. [Nach: KawKurz]
AktaBab Akta Rzeczypospolitej Babińskiej. 1601-1677. Rękopis Biblioteki Czartoryskich. [Nach: Sp17]
AktaKrak II Akta sejmikowe województwa krakowskiego. Tom II, fasc.1, 1621-1648. Wyd. A. Przyboś. Kraków 1953. [Nach: Sp17]
AktaMusz Akta sądu […] Muszyńskiego […]. 1647-1764. W: Starodawne prawa […]. Tom IX. Kraków 1889. [Nach: Sp17]
AktaPozn Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Wyd. W. Dworzaczek. T. I, cz. 1, 1572-1616. Poznań 1957. [Nach: Sp17]
Alb. Albumowy Kalendarz polski satyryczny pod redakcją Or-Ota. Warszawa 1893-1899. [Nach: Wiecz]
Alberti 1786 Nuovo Dizionario Italiano-Tedesco composto sul Dizionario dell' academia della Crusca, e su quello dell' Abate Francesco Alberti di Villanuova. Leipzig 1786
Albertr. Albertrandy, Antoni: Wiersz o malarstwie. Warszawa 1790. [Repr.: Warszawa 1979]
Ancuta Ancuta, Jan: Suplement “Przewodnikowi Warszawskiemu”. 1779. [Nach: Magier]
AndPiekBoh Andreini, F.: Bohatyr straszny […]. Tłum. K. Piekarski. Kraków 1695. [Nach: Sp17]
Anon Anonymus: Wszystko jedno. (ca. 1905) W: Tuwim, J.: Cztery wieki fraszki polskiej. Warszawa 1957, p. 471.
Antr. Antrakt. Gazeta teatralna. Warszawa 1876-1877. [Nach: Wiecz]
AntSow Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII w. Oprac. Stanisław Grzeszczuk. Wrocław 1966 [Biblioteka Narodowa I, 186]
APrM Artykuły prawa magdeburskiego z początku XVI wieku. [Nach: Reczek]
Archiwum filomatów, Korespondencja Archiwum filomatów. Cz. 1. Korespondencja 1815-1823. T. I-V. Wyd. J. Czubek. Kraków 1913. [Nach: KawKurz]
ArchRadz Rejestra skarbców […]. 1601-1750. Rękopis Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłowskie, Warszawa. [Nach: Sp17]
ArtWoj Artykuły wojenne […] królów […] i hetmanów […]. Różnymi czasy ustanowione. Nieśwież 1754. [Nach: Sp17]
At Syrokomla, W.: Atheneum, pismo zbiorowe poświęcone historyi, literaturze, sztukom krytyce itd. Wyd. J.I. Kraszewski. Wilno 1841-1850. [Nach: Tryp]
AVK persönliche Lehnwortkartei von A. de Vincenz
Badecki Badecki, K.: Polska satyra mieszczańska. Nowiny sowiźrzalskie. Kraków 1950
Baioe Kranzmayer, E. (Hrsg.): Wörterbuch der Baierischen Mundarten in Österreich, (ab Bd. 3 hrsg. v.d. Kommission für Mundartkunde und Namenforschung), Wien 1970
Baka Baka, Józef: Uwagi o śmierci niechybnej wszystkim pospolitej wierszem wyrażone. Wilna 1766 [Reprint: Estreicher, S.: Nieznane wiersze ks. Baki. W: Pamiętnik literacki 33, 1936, p. 841-856; Baka, J.: Uwagi o śmierci niechybnej. Wyd. R. Korsak. Wilna 1807; Baka, J.: Poezje. Wyd. A. Czyż, A. Nawarecki. Warszawa 1986]
Ban Bandtke, J.S.: Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego […]. Breslau 1806
Banaś Banaś, Beatrix O.S.U.: Urszulanki polskie w dobie “Kulturkampfu” (1871-1877). W: Nasza przeszłość VII. Kraków 1958, 181—
Bárczi Bárczi, Géza: Magyar Szófejtö Szótár. Budapest 1941.
Bardijewski Henryk Bardijewski: Jak kupowałem konia. W: Czekanie na znak. Warszawa 1985
Baron Mickiewicz, A.: Pan Baron. 1846-1850. [Nach: Sjam]
Bart Bartnicka-Dąbrowska, B.: Polskie ludowe nazwy grzybów. Wrocław 1964
Bas Basaj, M., J. Siatkowski: Przegląd wyrazów uważanych w literaturze naukowej za bohemizmy. W: Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego X-XII, 1964-1966; Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej VI-XIX, 1967-1980
Basaj Basaj, M.: Bohemizmy w języku pism Marcina Krowickiego. Wrocław 1966
Basara Basara, J.: Terminologia budownictwa wiejskiego w dialektach polskich. T. 1-2, Wrocław 1964-1965
Bay Schmeller, J.A.: Bayerisches Wörterbuch. Bearb. v. G.K. Frommann. München ²1872-1877
Bbw Ising, W., Weise, J.: Brandenburg-Berlinisches Wörterbuch. 1976–
BeimJelMed Beimler, S.: Medyk domowy […]. Tłum. J.J. Jelonek. Leszno 1749. [Nach: Sp17]
Bender Bender, R.: Rzemiosło w Lubelskiem w XIX wieku. [In]: Roczniki humanistyczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XXI, z.2, 1973
Bey.Jed. Beylin, K.: Jeden rok Warszawy 1875. Warszawa 1959. [Nach: Wiecz]
Biał Białoskórska, Mirosława: Słownictwo prasy polskiej połowy XIX wieku. Szczecin 1992
Białosz Białosz, Miron: Szumy, zlepy, cięgi. Warszawa 1976
Bibl.Warsz. Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1841-1914. [Nach: Wiecz]
Birk.Chod.Weyh. Birkowski, Fabian: Ian Karol Chodkiewicz y Ian Weyher, Wielmoźni Waleczni, Poboźni, Woiewodowie; Pamięcią pogrzebną wspomnieni. 1627. Przedmowa, s. 323-330.
Birk.Głos Birkowski, Fabian: Głos krwie B. Iozaphata Kunczewicza, …. Głos krwie B. Iana Sarkandra, […] Y Obrazu Bransbergskiego. Przy tym o śś. Obrazach, iako maią bydź szanowane. Kazania Czworo. 1629. Przedmowa, s. 77-84. Kazania, s. 85-161.
Birk.Ks.Zbar. Birkowski, Fabian: Książe Krzysztof Zbaraski, koniuszy koronny. Na Pogrzebie wspomniany w Krakowie, roku 1627 dnia 5 Maia. Przedmowa s. 1-8. Kazanie na pogrzebie s. 9-31
Birk.Kwiaty Birkowski, Fabian: Kwiaty koron Krolewskich nieśmiertelne. Abo Pamięć […] Zygmunta III. krola polskiego y szwedzkiego; Także […] Konstaniciey krolowey polskiey y szwedzkiey. 1633. Prezdmowa, s. 257-264. Pamięć […] Zygmunta III. krola polskiego […], s. 265-292. Pamięć […] Konstanciey krolowey polskiey […], s. 293-320.
BirkEgz Birkowski, F.: O egzorbitancjach kazania […]. Kraków 1632. [Nach: Sp17]
BirkNiedz Birkowski, F.: Kazania na niedziele […]. Tom 1. Kraków 1623. [Nach: Sp17]
Birkowski Głos Birkowski, Fabian: Głos krwie B. Iozaphata Kunczewicza, Archiepiskopa Połockiego, także B. Iana Sarkandra, Męczennika Morawskiego i Obrazu Bransberskiego. Przy tym o śś. obrazach, iako mają bydź szanowane. Kazania czworo. Kraków 1629. [Reprint: Tomkiewicz, W.: Pisarze polskiego Odrodzenia o sztuce. Wrocław 1955. = Teksty źródłowe do dziejów teorii sztuki. T. 4, 243-251]
Blah Blahoslav, J.: Gramatika česká. 1571. Ed. I. Hradil, J. Jireček. Vídeň 1857. [Nach: Gebauer]
Bloch-Wartburg Bloch, O.: Dictionnaire étymologique de la langue française. Avec la collaboration de W. von Wartburg. 2 vol. Paris 1932.
Bmz Benecke, G.F., Müller, W., Zarncke, F.: Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 3 Bde. Leipzig 1854-1866
BobŁow Bobiatyński, Ignacy: Nauka łowiectwa w dwóch tomach. Wilno 1823-1825 [Nach: SłŁow]
Bocian Bocian. Kalendarz humorystyczno-satyryczny na rok […]. Warszawa 1893-1898. [Nach: Wiecz]
Boczyłowic Ost.Vale Boczyłowic, Jakub: Ostatnie Vale synom koronnym. 1696
Bog.Kap. Bogucki, J. S.: Kapitaliści. Powieść. Warszawa 1852. [Nach: Wiecz]
Bog.Klem. Bogucki, J. S.: Klementyna, czyli życie sieroty […]. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
Bog.Wiz. Bogucki, J. S.: Wizerunki społeczeństwa warszawskiego. Szkice obyczajowe. Warszawa 1844. [Nach: Wiecz]
Bogusł.E.Dag. Bogusławski, E.: Daguerotypy Warszawy. Romans obyczajowy. Warszawa 1847. [Nach: Wiecz]
Bogusł.S.Prześl Bogusławski, S.: Prześladowca. Szkic obyczajowy. Warszawa 1844. [Nach: Wiecz]
Boh.L. Bohomolec, F.: Listy różne ku chwalebnej ciekawości. Cz. IV-VI. Warszawa 1767. [Nach: WęgBoh]
Bohomolec N Bohomolec, F.: Natrętnicy. Warszawa 1756. [Nach: WęgBoh]
Bolesł. Bolesławiusz, Klemens: Rzewno słodki głos Łabęcia Umierającego […]. Poznań 1664
Booch-Arkossy Booch-Arkossy, F., M. Korczyński: Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik kieszonkowy. Leipzig ¹1890
Bor Borowy, W.: O poezji Mickiewicza. Tom I-II. Lublin 1958
BorFurd Borawski, St., A. Furdal: Wybór tekstów do historii języka polskiego. Warszawa 1980
Borwicz Borwicz, Michał: Inżynierowie dusz. W: Zeszyty historyczne 3. Paryż 1963, 121—
BorzNaw Borzymowski, M.: Morska nawigacja […]. 1662. Gdańsk 1971. [Nach: Sp17]
Borzym. Borzymowski, Marcin: Morska nawigacyja do Lubeka przez prewną tak polskiej jako i niemieckiej nacyjej komaniją […] czyniony. Lublin 1662. Wyd. R. Pollak, Gdańsk 1938
Boss Dzieje Boss, E.: Dzieje Warszawskiej Straży Ogniowej 1836-1936. Warszawa 1937. [Nach: Wiecz]
Boter Boter, B.J.: Relatiae Powszechne Abo Nowiny Pospolite […]. Kraków 1609. [Nach: DrapŻeg]
Boy Ziel.Bal. Boy-Żeleński, Tadeusz: Piosenki i fraszki zielonego balonika. Nach: Nitsch, K.: Dialekty polskie Śląska. W: MPKJ IV 1909, 420
Br-Wet Broniszewski, G.: Wet za wet. Warszawa 1787. [Nach: WęgKom]
Breza Breza, Edward: Słownictwo rękopiśmiennych ksiąg sądowych kościerskich z XVI-XVIII w. W: Gdańskie Studia Językoznawcze II. Gdańsk 1978, 115-185
Brg Dannenberg, J., Frantz, W.A.: Bergmännisches Wörterbuch. Verzeichnis und Erklärung der bei Bergbau, Salinenbetrieb und Aufbereitung vorkommenden technischen Ausdrücke. Leipzig 1882
Bro Der Große Brockhaus 161952-1958
Bro 1908 Brockhaus’ Konversations-Lexikon (16 Bde. und 1 Bd. Supplement). Leipzig 141908
Bro 1928-1935 Der Große Brockhaus. Handbuch des Wissens in 20 Bänden. 151928-1935
Brocki 1967 Brocki, Z.: Morze pije rzekę. Historyjek z życia terminów morskich zbiorek trzeci. Gdańsk 1967
Brocki 1973 Brocki, Z.: Pontoniakiem nad morze. Historyjek z życia terminów i nazw morskich zbiorek czwarty. Gdańsk 1973
Brocki 1979 Brocki, Z.: Michałki z kambuza. Historyjek z życia terminów i nazw morskich zbiorek piąty. Gdańsk 1979
BroWa Brockhaus/Wahrig: Deutsches Wörterbuch in 6 Bänden. Wiesbaden, Stuttgart 1980-1984
Brückner Dzieje Brückner, A.: Dzieje kultury polskiej. Kraków 1930
Brückner Początki Brückner, A.: Początki i rozwój języka polskiego. Wybór prac pod red. Mieczysława Karasia. Warszawa 1974
Brückner Potocki Brückner, A.: Język Wacława Potockiego. Przyczynek do historii języka polskiej. Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy wydziału filologicznego. Seria II, t. XVI. Kraków 1900, p. 275-421
Brückner Se Brückner, A.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1927 [Reprint: 1957]
Brückner Sielanka Brückner, A.: Sielanka polska XVII wieku. Sz. Simonides, B. Zimorowic, J. Gawiński. Biblioteka Narodowa, seria I nr 48, Kraków 1922
Brückner Walka Brückner, A.: Walka o język. Lwów 1917
Brzez Brzezina, M.: Jęziki mniejszości narodowych w tekstach literackich i folklorystycznych. Cz. I. Południowokresowa polszczyzna Żydów. Warszawa, Kraków 1979. [Nach: Kurzowa]
Brzezina Brzezina, M.: Nie publikowane XIX-wieczne wypowiedzi o języku. W: Język Polski LVII, 1977, 192-198
Bud Przedm Biblia, to jest księgi Starego i Nowego Przymierza. Tłum. S. Budny. Nieśwież 1572. [Nach: Puz]
Bugajski Bugajski, Leszek: Kierunek odmarszu. W: Twórczość 2. Warszawa, 1982
BujnDroga Bujnowski, M.: Droga do domu. Wilno 1688. [Nach: Sp17]
Bujnowski Bujnowski, Józef: Spod gwiazdozboru wielkiego psa. Warszawa 1987
Buttler Buttler, Danuta 1988: Zmienność formalna i znaczeniowa dziewiętnastowiecznych zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie. W: Przegląd humanistyczny 1/2, p. 51—
Buttler 1971 Buttler, D., H. Kurkowska, H. Satkiewicz: Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa 1971
Buttler 1988 Buttler, D.: Słownik polskich homonimów całkowitych. Wrocław etc. 1988
BW Syrokomla, W.: Biblioteka Warszawska, pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. Warszawa 1841. [Nach: Tryp]
Bystroń Bystroń, Jan Stanisław: Nazwiska polskie. Lwów ²1936
BystrzInf Bystrzonowski, W.: Informacja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka świat cały, niebo i ziemię i co na nich jest w trudnych kwestiach i praktyce jemuż ułatwiająca. Lublin 1743. [Nach: Sp17]
Calep Ambrosii Calepini Dictionarium undecim linguarum. Basileae [1588, 1590] 1605
Cam Campe, J.H.: Wörterbuch der deutschen Sprache. 5 Bde. Braunschweig 1807-1811
CamErg Campe, J.H.: Wörterbuch zur Erklärung und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Ein Ergänzungsband zu Adelungs und Campes Wörterbüchern. Braunschweig 1813
Cer.Szop. Cerber. Szopka, […]. Warszawa 1895. [Nach: Wiecz]
Cervus Karplukówna, M.: Słownik Jana Cervusa z Tucholi. Wrocław 1973
Cham Chamski, T.: Opis krótki lat upłynionych […]. [Nach: Nowo]
Chciuk Chciuk, A.: Jak żyjemy. W: Kultura. Grudzień 1966, Paryż, Instytut literacki, p. 106-117
Chelč Sít' Chelčický, P.: Sieť viery pravé. [Nach: Gebauer]
Chimera Chimera. Czasopismo. Warszawa 1901-1910
Chłędowski Chłędowski, Kazimierz: Pamiętniki I-II. Kraków (¹1951) ²1957
Chm. Ksiegi radzieckie kazimierskie. Acta consularia Casimiriensia 1369-1381 et 1385-1402. Wyd. A. Chmiel. Krakow 1932. [Nach: Ssno]
Chm.Ateny Chmielowski, Benedykt: Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna. 1745-1756. [Cz. I = (¹1745) 1755, cz. II = (¹1746) 1754, cz. III = 1754, cz. IV = 1756.] Opr. Maria i Jan Józef Lipscy. Kraków 1966
ChmAteny, Sp17 Chmielowski, J.B.: Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej scjencji pełna. Lwów 1745-1746. [Nach: Sp17]
Chmiel Chmielowski, B.: Nowe Ateny […]. Lwów 1756. [Nach: Puz]
Chodź Chodźko, A.: Dokładny słownik angielsko-polski i polsko-angielski: czerpany z najlepszych źródeł krajowych i obcych a mianowicie, ze słowników polskich: Lindego, Mrongoviusa i Ropelewskiego […]. Chicago (1874) 1890
Chrap.Diar. Chrapowicki, J.A.: Diariusz. Cz. 1: 1656-1664. [1679]. Wyd. J. Wasilewski. Warszawa 1978
Chrościcki Chrościcki, Juliusz A.: Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej. Warszawa 1974
Chrościń.Aman Chrościński, Wojciech Stanisław: Aman od Asswerusa […] nad wszystkie inne książęta wywyższony […] Dziewiącią Pieʃni […] z Xiąg Eʃthery Krolowey opisany. Kraków 1745
Chrościń.Ioz. Chrościński, Wojciech Stanisław: Iozef w Egipcie. Warszawa 1745
Chrościń.Job Chrościński, Wojciech Stanisław: Job cierpiący z dobr i fortun wyzuty. Warszawa 1705
Chrościń.Laurus Chrościński, Wojciech Stanisław: Florianus a Sancto Hieronymo. Laur poetyczny, czyli pieśni na pochwałę N.M.Panny. Warszawa 1706
Chrościń.Owid. Chrościński, Wojciech Stanisław: Owidiusz: Rozmowy listowne. [sine loco ca. 1689] 1733
Chrościń.Trąba Chrościński, Wojciech Stanisław: Trąba wielkopomnej sławy i pamięci […] Jana III. Warszawa 1684
Chwila Chwila. Dziennik polityczny, literacki i społeczny. Warszawa 1885-1886. [Nach: Wiecz]
CiachPrzyp Ciachowski, P.: O przypadkach białychgłów brzemiennych. Kraków 1624. [Nach: Sp17]
ClaudUstHist Claudianus, C: Troista historia […]. Tłum. J.W. Ustrzycki. Kraków 1700. [Nach: Sp17]
Cn Cnapius, G.: Thesaurus Polono-Latino-Graecus in 3 tomos divisus. Cracoviae ²1643
Cn 1621 Cnapius, G.: Thesaurus Polono-Latino-Graecus. ¹1621
Co mówi Co mówi Walenty? I. seria. Warszawa 1898. [Nach: Wiecz]
Co śpiewa Co śpiewa Warszawa. Zbiór najnowszych piosenek aktualnych na rok 1916. Warszawa 1915. [Nach: Wiecz]
Codsil Codex diplomaticus Silesiae. Breslau 1857-1900 [Nach: SłŁacŚrw]
CompMed Compendium medicum. Częstochowa 1719. [Nach: Sp17]
CorMorszACyd Corneille, P.: Cyd. Tłum. J.A. Morsztyn. Lipsk, Supraśl 1752. [Nach: Sp17]
Cwib Mickiewicz, A.: Dodatek do “Cwibaka”. 1820. [Nach: Sjam]
CygMyśl Cygański, M.: Myślistwo ptasze. Kraków 1584. W: J. Rostafiński (wyd.): O myślistwie, koniach i psach łowczych. Biblioteka Pisarzów Polskich nr. 64, Kraków 1914, 199-338
Czapski Pam. Czapski, E.: Pamiętniki Sybiraka. 1866-1872. Rękopis opracowała Maria Czapska. Londyn 1964
Czart Czartoryski, A.K.: Słowniczek niektórych wyrazów polskich mniej używanych. Czasopism Ossolineum 1828. [Nach: May]
Czaty Mickiewicz, A.: Czaty. 1828. [Nach: Sjam]
CzerComp Czerniecki, S.: Compendium ferculorum albo zebranie potraw. Kraków 1682. [Nach: Sp17]
Czyt Czytelnia Niedzielna [Nach: Nowo]
D1 Mickiewicz, A.: Dziady. Widowisko, cz.I. 1823. [Nach: Sjam]
D2P Mickiewicz, A.: Dziady, cz. II. Przedmowa. 1823. [Nach: Sjam]
D3 Mickiewicz, A.: Dziady, cz. III. 1832. [Nach: Sjam]
D3Pet Mickiewicz, A.: Dziady, cz. III. Petersburg. 1832. [Nach: Sjam]
D3Przedmieścia Mickiewicz, A.: Dziady, cz. III. Przedmieścia stolicy. 1832. [Nach: Sjam]
D3Przegląd Mickiewicz, A.: Dziady, cz.III. Przegląd wojska. 1832. [Nach: Sjam]
D4 Mickiewicz, A.: Dziady, cz. IV. 1823. [Nach: Sjam]
DamKuligKról Damasceński, J.: Królewic indyjski […]. Tłum. M.I. Kuligowski. Kraków 1688. [Nach: Sp17]
Dan.Gołe Danielewski, C.: Gołe panny, czyli karnawał w Warszawie. Wodewil w 4 aktach. Poznań 1928. [Nach: Wiecz]
DanOstSwada Danejkowicz-Ostrowski, J.: Swada polska i łacińska […]. Lublin 1745. [Nach: Sp17]
Darzbór Darz bór. Opowiadania myśliwskie. Warszawa. [Nach: SłŁow]
Dasypodius Dasypodius, Piotr: Dasypodius catholicus, hoc est, Dictionarium latino-germanico-polonicum, germanico-latinum et polono-latino-germanicum […]. Dantisci 1642/1643 [¹1531]
Dauzat Dauzat, A., J. Dubois, H. Mitterand: Nouveau dictionnaire étymologique et historique. Paris ²1968
Dbg Veith, H.: Deutsches Bergwörterbuch mit Belegen. Breslau 1870
DembPrzew Dembołęcki, W.: Pamiętniki o Lissowczykach czyli przewagi Elearów polskich. 1623. Wyd. K.J.Turowski. Kraków 1859. [Nach: Sp17]
Demel Demel, Juliusz: Początki kolei żelaznej w Krakowie. Kraków 1954 [= Kraków dawniej i dzisiaj nr. 6]
Dfw Schulz, H., O. Basler: Deutsches Fremdwörterbuch. 7 Bde. einschl. Registerband. Weitergef. im Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Straßburg; Berlin, New York 1913-1983
Dha Heyne, M.: 5 Bücher deutscher Hausaltertümer von den ältesten geschichtlichen Zeiten bis zum 16. Jahrhundert. Bd.1: Wohnung, Bd.2: Nahrung, Bd.3: Körperpflege und Kleidung. Leipzig 1899-1903
Diab. Diabełek. Wesoły kalendarzyk humorystyczny na rok […] pod redakcją Krogulca. Warszawa 1894-1903. [Nach: Wiecz]
Dief, Dieffenbach Dieffenbach, Lorenz; Wülcker, Ernst: Hoch- und niederdeutsches Wörterbuch der mittleren und neueren Zeit. Basel 1885 [Reprint Hildesheim 1965]
Disslowa Disslowa, M.: Jak gotować. Praktyczny podręcznik kucharstwa i cukiernictwa. Przejrzała i uzupełniła Pani Elżbieta (Kiewnarska) i Irena Rybotycka. Czwarte wydanie poprawione i uzupełnione przez Instytut Gospodarstwa Domowego, Poznań. Wydawnictwo Polskie R. Wegnera [vor 1940. Nachdruck Paris 1947]
Dmoch Zak Dmochowski, F.K.: Zakus nad zaciekami Wszechnicy Krakowskiej. 1788. [Nach: May]
DMP Dziennik Mód Paryskich 13, 1847. [Nach: Biał]
Dmusz.Dzieła Dmuszewski, L.A.: Dzieła dramatyczne. Tom I-IV: Wrocław 1821; Tom V-VII: Warszawa 1821-1823. [Nach: Wiecz]
Do Matki Mickiewicz, A.: Do Matki Polki. 1830. [Nach: Sjam]
DoJLel Mickiewicz, A.: Do Joachima Lelewela. 1822. [Nach: Sjam]
DoM Mickiewicz, A.: Do M*** (“Precz z moich oczu…”). 1822. [Nach: Sjam]
Don Car Mickiewicz, A.: Don Carlos. 1822. [Nach: Sjam]
Dor Doroszewski, W.: Słownik języka polskiego. Warszawa 1958–
DorHip Dorohostajski, K.: Hippika to jest nauka o koniach. Wyd. K.J. Turowski. Kraków 1861. [Nach: Sp17]
Dorn Dornseiff, F.: Der deutsche Wontschatz nach Sachgruppen. Berlin 51959
DP Dziennik Poznański [Nach: Nowo]
DrapSter Drapella, W.A.: Ster. Ze studiów nad kształtowaniem się pojęć morskich. Wiek XV-XX. Gdańsk 1955
DrapŻeg Drapella, W.A.: Żegluga - nawigacja - nautyka I. Gdańsk 1955
DrobOpow Drobiszewski, H.: Opowieści z dziejów polskich […]. 1651-1700. Rękopis Biblioteki Czartoryskich. [Nach: Sp17]
Drużbacka Leszyński, Rafał: Drużbaciana Nova. W: Prace Polonistyczne 16, 1960, Łódź, 19-25
Drużbacka 1752 Zbiór rytmów duchownych […] Elżbiety Drużbackiey. T. I-II. Warszawa 1752
DrużZbiór, DrZbiór Drużbacka, E.: Zbiór rytmów […]. Warszawa 1752. [Nach: Sp17]
Drwb Preußische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren deutschen Rechtssprache. Fortgef. v.d. Heidelberger Akademie der Wissenschaften in Verbindung mit der Akademie der Wissenschaften der DDR. Weimar 1914–
Drynd Dryndziarz. Kalendarzyk humorystyczny ilustrowany na rok […]. Warszawa 1897-1899. [Nach: Wiecz]
Dss Maußer, O.: Deutsche Soldatensprache. Ihr Aufbau und ihre Probleme. Straßburg 1917
du Cange du Cange, Carolus du Fresne: Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort 1883-1887 [Reprint: Graz 1954]
Dub.Słow. Dubrowski, P.: Słownik polsko-rosyjski administracyjny i sądowy. Warszawa 1847. [Nach: Wiecz]
Dud Drosdowski, G. (Hrsg.): Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache. 6 Bde. Mannheim 1976-1981
Dud 1973 Duden. Rechtschreibung der deutschen Sprache und der Fremdwörter. Bibliographisches Institut Mannheim/Wien/Zürich. 171973
Dud 1989 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim/Wien/Zürich ²1989
Dudz Dudziński, M.: Zbiór rzeczy potrzebniejszych do wydoskonalenia się w ojczystym języku. Wilno 1776. [Nach: May]
Dyg.Garst. Dygasiński, A.: Garstka. Zbiór nowych obrazków i studiów. Warszawa 1893. [Nach: Wiecz]
Dyg.Na Warsz Dygasiński, A.: Na warszawskim bruku. Warszawa 1926. [Nach: Wiecz]
Dyg.Spod Dygasiński, A.: Spod ciemnej gwiazdy. Warszawa 1922. [Nach: Wiecz]
Dyg.Wint. Dygasiński, A.: Wint. Wyjątek z pamiętników winciarza. Warszawa 1894. [Nach: Wiecz]
Dygat Pożegn. Dygat, Stanisław: Pożegnania. Warszawa 1948
Dzieje Krakowa Bieniarzówna, J., J. Małecki et al.: Dzieje Krakowa. Kraków 1984–
DzOrl Mickiewicz, A.: Dziewica z Orleanu. 1817. [Nach: Sjam]
DzWil Dziennik Wileński. 1805. [Nach: Nowo]
DzWlkpol Dziennik Wielkopolski [Nach: Nowo]
Echo Echo. Warszawa 1877-1890. [Nach: Wiecz]
Eggers Eggers, E.: Die Phonologie der deutschen Lehnwörter im Altpolnischen bis 1500. München 1988
Em Emel. Zbiór najnowszych piosenek z bruku warszawskiego. Wyd. Bebe. Warszawa 1904. [Nach: Wiecz]
EncGut Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna wydawnictwa Gutenberga. Kraków 1929-1938
EncLw Encyklopedia. Zbiór wiadomości z wszystkich gałęzi wiedzy. Wydanie pomnożone i ilustrowane. Tom I-II. Lwów (¹1898) ²1905-1907
EncOrg Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda. (¹1859-1868, ²1872-1876) ³1883-1884
EncPrzew Ilustrowana Encyklopedia Powszechna. Opracowana pod redakcją dra Mariana Jerzego Wachtla, nakładem J. Przeworskiego. Warszawa ²1937
ErnHand Ernesti, J.: Polnisches Handbüchlein. Świdnica 1689. [Nach: Sp17]
EstrSzwar Estreicher, K.: Szwargot więzienny. Kraków 1903 [Nachdruck: Frankfurt/M. 1979]
Eswo Lam, Stanisław (red.): Trzaski, Everta i Michalskiego Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych. Warszawa 1939
Facet Facet. Wesoły Kalendarzyk na rok […]. Wyd. Ner. Buch. Warszawa 1886, 1888, 1896, 1901, 1904. [Nach: Wiecz]
Facetka Facetka. Kalendarzyk humorystyczno-satyryczny ilustrowany na rok […]. Pod redakcją wszystkich humorystów świata. Warszawa 1900-1902. [Nach: Wiecz]
Fedecki Michał Bułhakow: Powieść teatralna. Przełożył Ziemowit Fedecki. Gdańsk, 1991
Ffwb Brückner, W.: Frankfurter Wörterbuch. Frankfurt/Main 1971-1985
Fig.Ilustr. Figaro. Ilustrowany kalendarz humorystyczny na rok […]. Wyd. M.P. Magnuski. Warszawa 1894-1906. [Nach: Wiecz]
Fischer-Dückelmann Fischer-Dückelmann, Anna: Die Frau als Hausärztin. Band 1. Stuttgart, 1908
Fnhd Anderson, R.R., U. Goebel, O. Reichmann: Frühneuhochdeutsches Wörterbuch. Berlin, New York 1986–
Fontana Listy Paolo Fontany do Pawła Karola ks. Sanguszki. W: Roczniki humanistyczne. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Nr. XXI, 1973
Fr Przedm Fredro, A.M.: Przysłowia mów potocznych albo przestrogi obyczajowe. Kraków 1658. [Nach: Puz]
Franck Franck's Etymologisch Woordenboek der nederlandsche tal. Tweede Druk door Dr. N. van Wijk. 's-Gravenhage (1912) ²1949
Fraszki sowirzała nowego Jan z Kijan: Fraszki sowirzała nowego. Kraków 1614. W: AntSow, 406-420
Frb, Frischbier Frischbier, H.: Preussisches Wörterbuch. 1882-1883
FredKon Fredro, A.M.: Potrzebne konsyderacje około porządku wojennego […]. Słuck 1675. [Nach: Sp17]
Fredro Trzy Fredro, A.: Trzy po trzy. Pamiętniki. Warszawa 1976. [Entstanden 1844-1864; erste Ausgabe 1877.]
Fri Frisch, J.L.: Teutsch-Lateinisches Wörterbuch. Berlin 1741
G Mickiewicz, A.: Grażyna. 1823. [Nach: Sjam]
G II Syrokomla, W.: Gawędy i rymy ulotne. Poczet nowy. Wilno 1854. Warszawa ²1862. [Nach: Tryp]
G III Syrokomla, W.: Gawędy i rymy ulotne. Serya trzecia. Wilno 1856. [Nach: Tryp]
G IV Syrokomla, W.: Gawędy i rymy ulotne. Poczet czwarty. Wilno 1856. [Nach: Tryp]
G V Syrokomla, W: Gawędy i rymy ulotne. Poczet V. Wilno 1857. [Nach: Tryp]
G-r Mickiewicz, A.: Giaur. 1835. [Nach: Sjam]
Galjatovs'kyj Galjatov'skyj, Joanykij: Nebo novoe z novymi zv'zdami sotvorennoe. L'viv 1665
Gall. Obrona Paryża. Pamiętniki generała Galliéni. Warszawa 1924 [Nach: TuwCzar]
Gam.Fata Gamastron [G. Kamieński]: Fata morgana. Opowiadanie z czasów studenckich. Warszawa 1925. [Nach: Wiecz]
Gam.Op. Gamastron [G. Kamieński]: Opowiadania z cyklu Fotografie bez retuszu. Warszawa 1906. [Nach: Wiecz]
Gamalski Gamalski, S.: Przestrogi duchowne sędziom, inwestygatorom i instygatorom czarownic. Poznań 1742. [Nach: TuwCzar]
Gaw.Ćma Gawalewicz, M.: Ćma. Materiały do powieści. Warszawa 1892. [Nach: Wiecz]
Gaw.Siel. Gawiński, Jan: Sielanka polska. 1650. W: Brückner, A.: Sielanka polska XVII wieku. Sz. Simonides, B. Zimorowic, J. Gawiński. Biblioteka Narodowa, seria I nr 48, Kraków 1922
Gaw.Szub. Gawalewicz, M.: Szubrawcy. Warszawa 1896. [Nach: Wiecz]
Gaw.Warsz. Gawalewicz, M.: Warszawa. Powieść społeczno-obyczajowa. Tom I-III. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
Gawiński Jan z Wielomowic Gawińskiego pisma pozostałe. Z autografu wydał Dr. Władysław Seredyński. Kraków 1879 [1683]
Gawiński 108 Gawiński, J.: Z łacińskiego. W: Tuwim, J.: Cztery wieki fraszki polskiej. Warszawa 1957, p. 108
Gaz.Kraw. Gazeta krawiecka. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
Gaz.War. Gazeta Warszawska. W: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 36, 1986, p.94—
GazPol Gazety Polskie (i Cudzoziemskie). Warszawa 1735, 1736. [Nach: Sp17]
GC Gazeta Codzienna 289, 1842. [Nach: Biał]
Gd Ap Gdacjusz, A.: Ardens irae. Kazania pokutne. Toruń 1644-1647. [Nach: Puz]
GdacKon Gdacjusz, A.: Dyszkurs o pijaństwie Kontynuacja. Brzeg 1681. [Nach: Sp17]
GdacPan Gdacjusz, A.: O pańskim i szlacheckim […] stanie dyszkurs. Brzeg 1679. [Nach: Sp17]
GdacPrzyd Gdacjusz, A.: Appendiks t.j. Przydatek do dyszkursu […]. Brzeg 1680. [Nach: Sp17]
Geb Gebauer, J.: Slovník staročeský. Praha 1903–
Gebauer-K Kartei zu Gebauer, J.: Slovník staročeský. Praha 1903–
GEp Mickiewicz, A.: Grazyna. Epilog wydawcy. 1823.[Nach: Sjam]
GKr Gazeta Krakowska (1805, 1825) [Nach: Nowo]
Glo Gloger, Z.: Encyklopedia staropolska. 1900-1903 [Nachdrucke: u.a. 1958, 1972, 1978]
GLw Gazeta Lwowska (1812) [Nach: Nowo]
Godlewski Godlewski, Michał: Dwa pogrzeby. W: Nasza przeszłość VII, 1958, p. 109—
Godyń Godyń, J.: Uwagi o gwarze krakowskiej w utworach Konstantego Krumłowskiego. W: Język Polski 52 (1972), 286-295
Göp Göpfert, E.: Die Bergmannssprache in der Sarepta des Johann Mathesius. Straßburg 1902
Gorecki Gorecki, Antoni. W: Woźnowski, W.: Dzieje bajki polskiej. Warszawa 1990, S. 298-300
Gostom. Gostomski, Anzelm: Gospodarstwo. Kraków 1588 [Reprint: Inglot, St. (Hrg.): Biblioteka Narodowa, I, 139, Kraków 1951]
Goszcz.Dzienn. Goszczyński, Seweryn: Dziennik podróży do Tatrów. Opr. Stanisław Sierotwiński. Warszawa [¹1853] 1958
Göt Götze, A.: Frühneuhochdeutsches Glossar. Berlin ⁷1967
Gotkiewicz Gotkiewicz, Marian: O turczańskich szafranikach. W: Wierchy XXI, 1952, p. 211
Gór.Dw. Górnicki, Łukasz: Dworzanin polski. Kraków 1566 [Reprint: Pollak, R. (Hrg.): Biblioteka Narodowa, I, 109, Wrocław 1954]
Górska Chłopcy Górska, Halina: Chłopcy z ulic miasta. Warszawa [¹1934] 1973
Górski 1971 Górski, Konrad: Z teorii i historii literatury. Seria trzecia. Warszawa 1971
GPP Gazeta Południowo-Pruska (1804) [Nach: Nowo]
GPrzyp Mickiewicz, A.: Grażyna. Przypisy historyczne. 1823. [Nach: Sjam]
GR Syrokomla, W.: Gawędy i rymy ulotne. Trzy pierwsze tomiki. Rękopis Biblioteki Wróblewskich, Wilno. [Nach: Tryp]
Grabiński Grabiński, Stefan: Niesamowite opowieści. Kraków 1975
Graj.Zbrod. Grajnert, W.: Zbrodniarz. Romans z życia warszawskiego. Warszawa 1896. [Nach: Wiecz]
Greg.Sala Gregorowicz, J.: Srebrna sala pod Trzema Murzynami w Warszawie. Wieniec, pismo zbiorowe ofiarowane Stanisławowi Jachowiczowi. Tom I. Warszawa 1857. [Nach: Wiecz]
Gri Grimm: Deutsches Wörterbuch. 1854-1954
GriN Grimm: Deutsches Wörterbuch (Neubearbeitung). 1965–
Grochowski Grochowski, Stanisław: Poezye. [1599] Wyd. K.J. Turowski. T. I-II. Kraków 1859
GrodzMisc Grodziecki, A.: Miscellanea […]. 1642. Rękopis Biblioteki Państwowej Akademii Nauk, Kórnik. [Nach: Sp17]
Groick.Artyk. Groicki, Bartłomiej: Porządek Sądów i Spraw Meyʃkich Práwá Máydeburʃkiego. Kraków ¹1558 [Reprint: Warszawa 1954 nach der Ausgabe: Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów okolo karania na gardle. Ustawa placej u sądów. Kraków 1629]
GrPorz Groicki, B.: Porządek sądów i spraw miejskich prawa majdeburskiego. Kraków 1559. [Nach: ZajU]
GrTyt Groicki, B.: Tytuły prawa majdeburskiego. Kraków 1567. [Nach: ZajU]
GTor Gazeta Toruńska [Nach: Nowo]
GWar Gazeta Warszawska (1805, 1830) [Nach: Nowo]
HabKurz Habela, J., Z. Kurzowa: Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. Kraków 1989
Halski Halski, Czesław: Polskie Radio Lwów. Londyn, 1985
Ham Kuhn, H., U. Pretzel (Hrsg.): Hamburgisches Wörterbuch. Neumünster 1985–
Harrap Jones, Trevor: Harrap's Standard German and English Dictionary. London etc., 1963
Haur Oek. Haur, Jakub Kazimierz: Skład abo skarbiec […] Oekonomiey ziemiańskiey. W: M. Rożek: Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego. Kraków 1977
Haur Oekonomika Haur, J.K.: Oekonomika Ziemiańska albo Sposób z okolicznościami do sprawowania porządnie, y pożytecznie Gospodarstwa […]. Kraków 1679. [Nach: DrapŻeg]
HaurEk Haur, J. K.: OEkonomika ziemiańska […]. Kraków 1675. [Nach: Sp17]
Hed Hederich, M.B.: Promtuarium latinitatis probatae et exercitae oder vollständigstes deutsch-lateinisches Lexicon. Leipzig 1777
Hei Heinsius, Th.: Volksthümliches Wörterbuch der Deutschen Sprache mit Bezeichnung der Aussprache und Betonung für die Geschäfts- und Lesewelt. 5. Bde. Hannover 1818-1822
Hen Henisch, G.: Teütsche Sprach- und Weißheit. 1616
HerbOr Herbarz albo orator polonus. 1601-1700. Rękopis Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Kórnik. [Nach: Sp17]
Herckenrath Herckenrath, C.R.C.: Fransch woordenboek. Groningen etc. 51922
Hertz Dziej. Hertz, B.: Z dziejów terminatora. Warszawa 1956. [Nach: Wiecz]
Hey Heyne, M.: Deutsches Wörterbuch. 1890-1895
Heys Heyse, J.C.A.: Handwörterbuch der deutschen Sprache mit Hinsicht auf Rechtschreibung, Abstammung und Bildung, Biegung und Fügung der Wörter, sowie deren Sinnverwandtschaft. 3 Bde. Magdeburg 1833-1849 [Nachdruck: Hildesheim 1968]
HistŚwież Historie świeże i niezwyczajne. 1701-1730. Rękopis Biblioteki Państwowej Akademii Umiejętności - Państwowej Akademii Nauk, Kraków. [Nach: Sp17]
Hłasko Nast. Hłasko, Marek: Cmentarze. Następny do raju. Paryż 1958.
Holub Es Holub, J.: Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha 1967
Hop. Hopla. Wyd. W.M. Szyld. Warszawa 1913. [Nach: Wiecz]
Hop.Jęz. Hoppe, Stanisław: Polski język łowiecki. Warszawa 1951, 1980
Hpol Mickiewicz, A.: Pierwsze wieki historii polskiej. 1837. [Nach: Sjam]
Hrabec-Pepłowski Hrabec, S., F. Pepłowski: Wiadomości o autorach i dziełach cytowanych w słowniku Lindego. Warszawa 1963
Hrinč, Hrinčenko Hrinčenko, B.: Slovar' ukrainskago jazyka. Kiev 1907-1909.
Hu Hube, R.: Sądy, ich praktyka i stosunki prawne spoleczeństwa w Polsce ku schyłkowi XIV w. Warszawa 1886. [Nach: Ssno]
Hul. Hulaj dusza. Wesoły kalendarzyk satyryczny na […] rok pod redakcją Asmodeusza. Warszawa 1897-1899.
Humorysta Warsz. Humorysta Warszawski. Warszawa 1839-1840. [Nach: Wiecz]
Instr.górn. Keckowa, A. (red.): Instrukcje górnicze dla żup krakowskich z XVI-XVIII wieku. Żródła do dziejów nauki i techniki IV. Wrocław, Warszawa, Kraków 1963
Instruktarz Wegner, Jan: Instruktarz ekonomiczny dóbr nieborowskich z roku 1777. W: Teki archiwalne I. Warszawa 1953, 9-43
IntrHist Introdukcja do uniwersalnej historiej. 1731. Rękopis Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk, Wilno. [Nach: Sp17]
Inw., Brückner Spis rzeczy pozostałych po stolarzu królewskim Jerzym Szwarcu 1573. W: Sprawozdania Komytetu Historii Sztuki V, 1896. p. CXXVIII pp [Nach: Brückner Początki]
Inw.huty Inwentarz huty na libackiej. W: Teki archiwalne. Warszawa 1953
Inw.Lipowiec Inwentarz klucza lipowieckiego spisany die […] 1789. [Nach:] Zagórowski, Olgierd: Lipowiec, zamek biskupi i dom poprawy dla księży. W: Nasza przeszłość. T. XII. Kraków 1960, p. 201—
Inw.xiąg Inwentarz xiąg Jasnie W. IMCI P. woiewody kaliskiego [Augustyna Działyńskiego 1715-1759, spisany w Konarzewie pod Poznaniem]. W: Pamiętniki Biblioteki Kórnickiej 12, 1976, 211-235
InwChełm Inwentarze dóbr biskupstwa chełmińskiego […]. 1723-1747. Toruń ²1956. [Nach: Sp17]
InwKal Inwentarze dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego. Od XVI do połowy XVIII wieku. Wyd. W. Rusiński. Wrocław 1955. [Nach: ZajP]
InwPuck Inwentarze starostw puckiego i kościerskiego z XVII wieku. 1601-1750. Toruń ²1954. [Nach: Sp17]
InwWłocł 1534 Inwentarz dóbr i dochodów biskupstwa włocławskiego z roku 1534. Wyd. B. Ułanowski. Kraków 1916. [Nach: ZajP]
InwWłocł 1582 Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1582. Wyd. L. Żytkowicz. Toruń 1953. [Nach: ZajP]
InwWłocł 1598 Inwentarz dóbr stołowych biskupstwa włocławskiego z roku 1598. Wyd. L. Żytkowicz. Toruń 1950. [Nach: ZajP]
Ippoldt Trzaski, Everta i Michalskiego Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. […] Oprac. prof. Juliusz Ippoldt. Część pierwsza niemiecko-polska. Warszawa (¹1937-1941) 1959
Irzykowski Aforyzmy Irzykowski, Karol: Aforyzmy. W: Programy i dyskusje literackie okresu mlodej Polski. Kraków ²1977
Iwasz.J.Wiersze Iwaszkiewicz, Jarosław: Wiersze wybrane. Warszawa 1938.
J.A.Mor.Amintas Morsztyn, Jan Andrzej: Torquata Tassa Amintas. Komedia pasterska. 1650. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 369-450
J.A.Mor.Balet Morsztyn, Jan Andrzej: Balet królewski. 1654. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 231-236
J.A.Mor.Cyd. Morsztyn, Jan Andrzej: Cyd albo Roderyk. Komedia Hiszpańska. 1660. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 541-626
J.A.Mor.Dubia Morsztyn, Jan Andrzej: Dubia. 1638-1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 361-368
J.A.Mor.Erot. Morsztyn, Jan Andrzej: Erotyki. 1638-1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 237-276
J.A.Mor.Fr. Morsztyn, Jan Andrzej: Fraszki. 1638-1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 309-332
J.A.Mor.Gadki Morsztyn, Jan Andrzej: Gadki. 1647/1651. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 189-200
J.A.Mor.Kan. Morsztyn, Jan Andrzej: Kanikuła. 1647. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 149-187
J.A.Mor.Listy Morsztyn, Jan Andrzej: Listy. 1656-1668. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 627—
J.A.Mor.Lut. Morsztyn, Jan Andrzej: Lutnia. 1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 3-126
J.A.Mor.Otw. Morsztyn, Jan Andrzej: Nadgrobek Otwinowskiemu. 1647. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 127-148
J.A.Mor.Pieśni Morsztyn, Jan Andrzej: Pieśni. 1638-1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 277-308
J.A.Mor.Psyche Morsztyn, Jan Andrzej: Psyche z Lucjana, Apulejusza, Marina. 1683-1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 451-540
J.A.Mor.W.okol. Morsztyn, Jan Andrzej: Wierze okolicznościowe. 1647-1654. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 201-210
J.A.Mor.W.rel. Morsztyn, Jan Andrzej: Wiersze religijne. 1647-1652. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 211-230
J.A.Mor.W.różne Morsztyn, Jan Andrzej: Wiersze różne. 1638-1661. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 345-360
J.A.Mor.W.ulot. Morsztyn, Jan Andrzej: Wiersze ulotne. 1654-1676. W: Utwory zebrane. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1971, p. 333-344
J.B.Zim.Siel. Zimorowic, Józef Bartłomiej: Sielanki. 1663. Wyb. A. Brückner. Biblioteka Narodowa, Nr 48, Kraków 1922
Jag Mickiewicz, A.: Uwagi nad “Jagiellonidą”. 1818. [Nach: Sjam]
Jagdwb Kehrein, J. und F.: Wörterbuch der Waidmannssprache. 1871
Jakub Jakubowski, J.: Słowniczek do: Bezout, S.: Nauka matematyki. Warszawa 1781. [Nach: May]
JambJC Mickiewicz, A.: Jamby na imieniny Jana Czeczota. 1819. [Nach: Sjam]
Janovskij Janovskij, N.: Novyj slovotolkovatel' […], Sankt Peterburg 1803 [nach Ssrlja; das Datum bezieht sich auf das Erscheinungsjahr des Bandes]
Januszewski Januszewska, H., T. Januszewski. W: W kręgu bliskich poety. Listy rodziny Juliusza Słowackiego. Wyd. St. Makowski, Z. Sudolski. Warszawa 1960
JarzGośc Jarzębski, A.: Gościniec abo krótkie opisanie Warszawy. 1643 Wyd. I. Chrzanowski, W. Korotyński. Warszawa ²1909. [Nach: Sp17]
Jas Mickiewicz, A.: Jasiński. 1855. [Nach: Sjam]
Jasieński Jasieński, Bruno: Palę Paryż. Warszawa [¹1929] 1957
Jell Jellinek, F.: Mittelhochdeutsches Wörterbuch zu den deutschen Sprachdenkmälern Böhmens und der mährischen Städte Brünn, Iglau und Olmütz. XIII. bis XVI. Jahrhundert. Heidelberg 1911
Jeske Jeske-Choiński, Teodor: Żydzi na tulactwie. Warszawa 1884. [Reprint: Kraków 1988]
Jez. Jezioro śmiechu. Wesoły kalendarzyk, zredagował W. Gąsior. Warszawa 1899. [Nach: Wiecz]
Jezierski Niektore wyrazy porządkiem abecadła zebrane y stosownemi do rzeczy uwagami obiáśnione. Dzieło pogrobowe Xiędza Franciszka Salezego Jezierskiego, Kanonika Krakowskiego i Kaliskiego napisane, po Smierci Jego Wydane, w Warszawie 1791
Jeż Narzeczona Jeż, T.T.: Narzeczona Harambasy. Warszawa [¹1882] 1948
Jeż P.st. Doroszewski, W.: Język Teodora Tomasza Jeża. Warszawa 1949
JP Język Polski. Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Kraków 1913-
Jun.Drob. Junosza, K.: Drobiazgi. Kartki ulotne zebrane z pism humorystycznych. Warszawa 1898. [Nach: Wiecz]
Jun.Kąt. Junosza, K.: Z zapadłych kątów. Warszawa 1891. [Nach: Wiecz]
Jun.Wilki Junosza, K.: Wilki i inne szkice i obrazki. Warszawa 1889. [Nach: Wiecz]
Jungmann Jungmann, Josef Jakub: Slovník česko-nemecký. Praha 1839 [Reprint: Praha 1989-1990]
Jurk.Chor. Jurkowski, Jan: Chorągiew Wandalinowa. 1607. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 294
Jurk.Hym.Cek. Jurkowski, Jan: Hymeneusz JM Pana Jana Baptysty Cekiego. 1604. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 152
Jurk.Hym.Dym. Jurkowski, Jan: Hymeneusz Dymitra Iwanowica. 1605. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 212
Jurk.Lech. Jurkowski, Jan: Lech wzbudzony. 1606. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 232
Jurk.Lut. Jurkowski, Jan: Lutnia na wesele Zygmunta III. 1605. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 188
Jurk.Pieśni Jurkowski, Jan: Pieśni muz sarmackich. 1604. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 64.
Jurk.Pos. Jurkowski, Jan: Poselstwo z Dzikich Pól. 1606. W: Jurkowski, Jan: Utwory panegiryczne i satyryczne. Opr. J. Krzyżanowski i S. Rospond. Biblioteka Pisarzów Polskich, Warszawa 1968, 262
Jurk.Trag. Jurkowski, Jan: Tragedia o polskim Scylurusie i trzech synach koronnych Ojczyzny Polskiej, Żołnierzu, Rozkośniku i Filozofie, których imię Herkules, Parys, Dyjogenes. 1604. Opr. Cz. Hernas. Warszawa, Biblioteka Pisarzów Polskich, 1958
Już się Mickiewicz, A.: Już się z pogodnych niebios. 1818. [Nach: Sjam]
K.Opal.Sat. Opaliński, Krzysztof: Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polsce naleźące, na pięć ksiąg rozdzielone. 1650. Opr. L. Eustachiewicz. Biblioteka Narodowa, Nr 147, Warszawa 1953.
Kacz Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie. Libri iuris civilis Cracoviensis 1392-1506. Wyd. K. Kaczmarczyk. Krakow 1913. [Nach: Ssno]
Kaden Czarne Skrz. Kaden-Bandrowski, Juliusz: Czarne Skrzydła. 1937. [Reprint: Kraków 1961; ¹Lwów 1928-1929]
Kae 1986 Kaestner, W.: Zur Herkunft von polnisch flis, flisować. In: Zeitschrift für Slavische Philologie 46/1986, S. 203-207.
Kae 1991 Kaestner, W.: Zu poln. abszlag ‘Aufschlag an der Kleidung’ und den Fischbezeichnungen sztrakfisz, sztrekfus und sztokfisz. In: Göttinger Studien zu Wortschatz und Wortbildung im Polnischen. München 1991, S. 39-44
Kaestner 1939 Kaestner, W.: Die deutschen Lehnwörter im Polnischen. Hamburg 1939
Kaestner 1986 Kaestner, W.: Polnisch kryptuch, kreptuch, russich reptúch. In: Zeitschrift für Slavische Philologie XLV. Heidelberg 1986, 376-378
Kaestner 1987a Kaestner, W.: Zu polnisch bursztyn 'Bernstein'. In: G. Hentschel et al. [Hrgg.:]: Sprach- und Kulturkontakte im Polnischen. Ges. Aufsätze für A. de Vincenz zum 65. Geburtstag. München 1987, 243-248
Kaestner 1987b Kaestner, W.: Mittelniederdeutsche Elemente in der polnischen und kaschubischen Lexik. In: P. St. Ureland (Hrsg.): Sprachkontakt in der Hanse. Aspekte des Sprachausgleichs im Ostsee- und Nordseeraum. [= Akten des 7. Internationalen Symposiums über Sprachkontakt in Europa, Lübeck 1986.] Tübingen 1987, 135-162.
Kal.druk.król. Kalkulacja drukarni królewieckiej. W: Władysław Chojnacki: Szkice z dziejów polskiej kultury na Mazurach […]. Pojezierze 1983
Kal.For. Kalendarz “Fortuna” na rok 1886. [sine loco] 1885. [Nach: Wiecz]
Kal.hum. Kalendarz humorystyczny ilustrowany. Wydany staraniem redakcji “Kuriera Świątecznego” na rok 1894. Warszawa. [Nach: Wiecz]
Kal.Kolc. Warszawianka. Kalendarz “Kolców” na rok […]. Warszawa 1882-1899.
Kal.Muchy Kalendarz humorystyczny “Muchy” dla porządnych ludzi. Warszawa 1876-1888. [Nach: Wiecz]
Kal.Warsz. Kalendarz Warszawski popularno-naukowy. Warszawa 1846-1906. [Nach: Wiecz]
Kálal Kálal, M.: Slovenský slovník z literatúry aj náreči. Banska Bystrica 1924.
KalCuda Kalnofojski, A.: Teratourgema. Kijów 1638. [Nach: Sp17]
Kalina Kalina, P.: Nowy słownik podręczny niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Warszawa ³1938 [¹1935]
Kamieński_G Kamieński-Gamaston, G.: Z moich szpargałów. Warszawa 1922. [Nach: WieczGwara]
Kantyczki karmel. Krzyżaniak, Barbara (wyd.): Kantyczki karmelitańskie: Rękopis z XVIII w. Kraków 1980
Karp Karpiński, Franciszek: Historia mego wieku […] [Nach: Nowo]
Kat Katolik [Nach: Nowo]
KawKurz Kawyn-Kurzowa, Z.: Język filomatów i filaretów. Przyczynek do dziejów języka polskiego XIX wieku. Słowotwórstwo i słownictwo. Wrocław 1963
Kaz.Aryst. Kazimierski, L.J.: Najmłodsi arystokraci albo gawędy byłego kelnera. Warszawa, Lwów 1922. [Nach: Wiecz]
Kehr Kehrein, J.: Fremdwörterbuch mit etymologischen Erklärungen und zahlreichen Belegen aus deutschen Schriftstellern. Wiesbaden 1876 [Nachdruck Wiesbaden 1969]
Keil Keiler, A.: Jacob Schmidts unverbesserliche Ortographie der heutigen Polen. Gdańsk 1743. [Nach: Puz]
Kit.Opis Kitowicz, J.: Opis obyczajów za panowania Augusta III. Wyd. R. Pollak. Wrocław 1951
Kit.Pam. Kitowicz, J.: Pamiętniki czyli Historia Polska. (1788-1804) Warszawa 1971
Kkk Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej św. Wacława. Wyd. F. Piekosiński. Kraków 1874-1883. [Nach: ZajP]
Klecz Kleczewski, St.: O początku, dawności, odmianach i wydoskonaleniu języka polskiego zdania. Lwów 1767. [Nach: May]
KLit Kurier Litewski (1803) [Nach: Nowo]
Klon.Flis Klonowic, S.F.: Flis: To jest spuszczanie statków Wisłą […] Kraków ²1598. Wyd. St. Hrabec. Wrocław 1951
Klon.Pożar Klonowic, S.F.: Pożar. 1597. [Reprint: 1836]
Klon.Worek Klonowic, S.F.: Worek Judaszow. 1600. Opr. K. Budzyk, A. Odrębska-Jabłońska. Wroclaw 1960. [Biblioteka pisarzów polskich: Seria B; 10]
Klon.Żale Klonowic, S.F.: Żale nagrobne na ślachetnie urodzonego i znacznie uczonego męża, nieboszczyka pana Jana Kochanowskiego. Kraków 1585 [Reprint: Lublin 1988]
Kls Kluge, F.: Seemannssprache. Wortgeschichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit. Halle/Saale 1911
Klst Kluge, F.: Deutsche Studentensprache. Straßburg 1895 (= Nachdruck in: H. Henne, G. Objartel: Bibliothek zur historischen deutschen Studenten- und Schülersprache. Berlin, New York 1984)
Klu Kluge, F.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, bearb. v. E. Seebold. Berlin, New York 1989
KmK Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1257-1506. Wyd. F. Piekosiński. Krakow 1879-1882. [Nach: ZajP]
Kmwb Stavenhagen, W.: Kleines Militair-Wörterbuch. Französisch-Deutsch und Deutsch-Französisch. Zweiter Teil: Deutsch-Französisch. Berlin 1898
KNP Mickiewicz, A.: Księgi narodu polskiego. 1832. [Nach: Sjam]
Koch.A., Koch.A.Eneida Vergilius: Aeneida, To iest, o Aeneaszu Troiáńskim Ksiąg Dwánascie. Tłum. A. Kochanowski. Kraków 1590. [Nach: DrapŻeg]
Koch.Ariost 1-3 Kochanowski, Piotr: Ludowika Aryosta Orland szalony. T. 1-3. 1575-1620. Wyd. J. Czubek. Biblioteka Pisarzów Polskich Nr 50-52. Kraków 1905
Koch.Gof.1-2 Kochanowski, Piotr: Gofred abo Jeruzalem wyzwolona Torquata Tassa. 1618. T. 1-2. Wyd. L. Rydel, Biblioteka Pisarzów Polskich Nr 41 i 46. Kraków 1902-1903.
Koch.Orland Ariosto L.: Orland Szalony. Tłum. P. Kochanowski. Kraków 1905. [Nach: DrapSter]
Kochan. Kochanka. Pamiętnik humorystyczno-satyryczny Esżeta. Warszawa 1900. [Nach: Wiecz]
Kochanowski Fraszki Kochanowski, J.: Fraszki. Kraków 1584. W: Dzieła polskie. Opr. J. Krzyżanowski. Warszawa 91978
Kochanowski Sat. Kochanowski, Jan: Satyr albo dziki mąż. Kraków 1564. Wyd. P. Buchwald-Pelcowa. Warszawa 1983
Kochow.W.Dz.B. Kochowski, Wespazjan: Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej. 1684. Opr. M. Kaczmarek. Kraków 1983.
Kochowski Chryst. Kochowski, Wespazyan: Chrystus cierpiący według textu Ewangielii świętej wierszem polskim wystawiony. 1681. Wyd. K.J. Turowski. Kraków 1859
Kochowski Fraszki Kochowski, Wespazyan: Epigrammata Polskie, po naszemu Fraszki. 1674. Wyd. K.J. Turowski. Kraków 1859
Kochowski Gofr. Tasso, Torquato: Gofred abo Jeruzalem wyzwolona. Tłum. P. Kochowski. Kraków 1618. Wyd. R. Pollak. Biblioteka Narodowa, II, 4. Wrocław etc. 1951
Kochowski Kamień Kochowski, Wespazyan: Kamień świadectwa […] 1668. W: J. Nowak-Dłużewski: Poezja Związku Święconego […]. Wrocław 1953
Kochowski Ogr. Kochowski, Wespazyan: Ogród panieński pod sznur pisma świętego […]. 1681. Wyd. K.J. Turowski. Kraków 1859
Kochowski Próżn. Kochowski, Wespazyan: Niepróżnujące próżnowanie ojczystym rymem na liryką i epigramata polskie rozdzielone i wydane. Kraków 1674. Wyd. W. Walecki. Warszawa 1978
Kochowski Roż. Kochowski, Wespazyan: Rożaniec naświętszej P. Maryi. Kraków 1668
KochProżn Kochowski, W.: Nieprożnujące prożnowanie […] liryka i epigramata polskie rozdzielone. Kraków 1674. [Nach: Sp17]
KodWp Zakrzewski, I. (wyd.): Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski obejmujący dokumenta tak już drukowane jak dotąd nie ogłoszone, sięgające do r. 1400. Poznań 1877-1881. [Nach: SłŁacŚrw]
Kog. Kogut. Warszawa 1909-1912. [Nach: Wiecz]
Kolce Kolce. Kartki humorystyczno-satyryczne. Red. M. Dzikowski. Warszawa 1871-1914. [Nach: Wiecz]
Kołder Kołder, Emilia: Kuchnia śląska. Ostrava 1978.
Kołodz Kołodziejczyk, R.: Studia z dziejów kolei żelaznych w Królestwie Polskim (1840-1914). Łódź 1970
Kom.Duch. Komunija Duchowna Świętych Borysa i Gleba. W: Dramaty staropolskie VI. Opr. J. Lewański. Warszawa 1963.
Kom.Prem. Komierowski, F.: Premiówka. Kalendarz warszawski popularno-humorystyczny ilustrowany na rok zwyczajny 1885. Warszawa. [Nach: Wiecz]
KomonDziej Komoniecki, A.: Chronographia […]. 1710. Rękopis Muzeum Miasta Żywca. [Nach: Sp17]
Komor.Wspom. Komorowski, I.A.: Wspomnienia podchorążego z czasów W. Ks. Konstantego (z ilustracjami). Warszawa 1900. [Nach: Wiecz]
Konwicki 1991 Konwicki, Tadeusz: Protret mężczyzny w kolorowych skarpetkach. W: Gazeta Wyborcza (Dodatek) 31.1.1991, p. 14-15
Kopcz Przyp II Kopczyński, O.: Przypisy na kl. II. (Wyd. razem z: Gramatyka na kl. II.) Warszawa 1780. [Nach: May]
Kor Koronczewski, A.: Polska terminologia gramatyczna. Wrocław 1961
KorczWiz Korczyński, A.: Wizerunek. 1698.Wyd. R. Pollak, pt. Złocista […]. Kraków ²1949. [Nach: Sp17]
Korczyński Korczyński, Adam: Fraszki. Z rękopisu po raz pierwszy wydał i opracował R. Pollak. Biblioteka Narodowa 134. Wrocław 1950
Koster Koster, Monika: Köstliche Weihnachtsbäckerei. U. Mitarbeit v. Karin Hoppe. Köln 1987
Kostrz.Pam. Kostrzewski, F.: Pamiętnik z 35 ilustracjami. Warszawa 1891. [Nach: Wiecz]
Koszutski Lor Koszutski, S.: Reinharda Lorichjusza księgi o wychowaniu i ćwiczeniu każdego […]. Przekład z łaciny. Kraków 1558. [Nach: Nkpp]
Koś.Słup. Kośmiński, P.: Na słupie. Warszawa 1887. [Nach: Wiecz]
Kott Kott, František Št.: Česko-německý slovník. Praha 1878–
Kozicki Kozicki, Władysław: Ziemia. Powieść. Częstochowa 1925 (¹1923)
KPP Mickiewicz, A.: Księgi pielgrzymstwa polskiego. 1832. [Nach: Sjam]
Kra, Kramer Kramer, H.: Das herrlich Grosse Teutsch-Italiänische Dictionarium […], (2 Bde.), Nürnberg 1700/1702 (=Nachdruck: Hildesheim, Zürich, New York 1982)
Krajewska Krajewska, Maria: Zapożyczenia niemieckie w tekstach XVI wieku. Rzeczowniki złożone z drugim członem -tuch. W: Poradnik Językowy 3, 1988, 203-204
Kras.Dośw. Krasicki, Ignacy: Mikołaja Doświadczyńskiego Przypadki. 1776. Warszawa 1951
Krasiń.L do D Krasiński, Zygmunt: Listy do Delfiny Potockiej. Wyd. Zbigniew Sudolski. Warszawa 1975
Krasiński Herburt Krasiński, Zygmunt: Herburt. [Nach: Skubalanka]
Krasiński Taniec Krasiński, G.: Taniec Rzeczypospolitej Polskiej. [Nach: Brückner Se]
Krasnowolski Krasnowolski, Antoni: Język ludowy polski w ziemi chełmińskiej. Album uczącej się młodzieży polskiej poświęcone J. I. Kraszewskiemu. Lwów 1879. W: Magp XII, 141
Kraszewski-Kronenb. Józef Ignacy Kraszewski, Leopold Kronenberg: Korespondencja. 1859-1876. Wyd. M. Dynowska. Kraków […] 1929.
Kret Kretschmer, P.: Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen ²1969
Krótka nauka bud. Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków podług nieba i zwyczaju polskiego. Kraków 1659. Opr. A. Miłobędzki. Wrocław 1957.
Krumłowski Krumłowski, Konstanty: Królowa przedmieścia. Kraków. [Nach: Godyń]
Krusiński Krusiński, Thadeusz: Pragmatographia […]. Warszawa 1769. W: T. Ulewicz [wyd.]: Silva rerum. Kraków 1981
Kruszyński Kruszyński, J.: Pochwała ludu pracowitego. Czytana na publicznym posiedzeniu dnia 30 kwietnia 1827 roku. W: Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk XX. Warszawa 1828. [Nach: Pepłowski]
Krzyż Krzyżanowski, J.: Mądrej głowie dość dwie słowie. Pięć centuryj przysłów polskich […]. Warszawa, 1975
Krzyż, Ssno Krzyżanowski, S.: Podwody kazimierskie 1407-1432. Rachunki wielkorządowe krakowskie z lat 1461-1462 i 1471. W: Archiwum Komisji Historycznej XI, p. 392-526. Kraków 1909-1913. [Nach: Ssno]
Ks.finlandskie Historja prawdziwa o przygodzie […] książęcia finlandzkiego […]. 1570. = Biblioteka Pisarzów Polskich Nr 20, 1892
Ks.lek Książka lekarska z drugiej połowy XVII w. Rękopis Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. [Nach: BorFurd]
Ks.łąckie Ksiegi sądowe wiejskie klucza łąckiego. Wyd. A. Ventulani. Wroclaw 1963. [Starodawne Prawa Polskiego Pomniki 2, Pomniki Prawa Polskiego 2, Prawo Wiejskie 3]
KsgKaz Księgi Radzieckie Kazimierskie 1369-1381 i 1385-1402. Wyd. A. Chmiel. Kraków 1932. [Nach: SłŁaćŚrw]
KsięCyt Księga cytatów z polskiej literatury piękniej od XIV do XX wieku, ułożona przez P. Hertza i W. Kopalińskiego. Warszawa 1975
KsRef Księgi referendarii koronnej z drugiej połowy XVIII wieku. Wyd. A. Keckowa, W. Pałucki. Tom I: 1768-1780. Warszawa 1955. [Nach: ZajP]
KsZaw Księga sądowa Uszwi dla wsi Zawady 1618-1788. Wyd. A. Vetulani. Wrocław 1957. [Nach: Sp17]
Kubala Kubala, Ludwik: Szkice historyczne. Serya druga, wydanie trzecie. Kraków 1896, 287—
Kue Küpper, H.: Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. 1963-1970
Kur.Codz. Kurier Codzienny. Warszawa 1865-1905. [Nach: Wiecz]
Kur.Niedz. Kurier Niedzielny. Tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny. Warszawa 1862-1864. [Nach: Wiecz]
Kur.Świąt. Kurier Świąteczny. Tygodnik polityczny, literacki i humorystyczny. Warszawa 1865-1899. [Nach: Wiecz]
Kur.Warsz. Kurier Warszawski. Warszawa 1821-1904. [Nach: Wiecz]
Kurek Grypa Kurek, J.: Grypa szaleje w Naprawie. Kraków ⁷1954
Kurka Kurka, Antoni: Słownik mowy złodziejskiej. Lwów ³1907
KurLw Kurier Lwowski [Nach: Nowo]
KurWarsz. Kurier Warszawski [Nach: NowoK]
Kurzowa Kurzowa, Z.: Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku. Warszawa/Kraków ²1985 [¹1983]
KW V, Ssno Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, obejmujący dokumenta tak już drukowane jak dotąd nie ogłoszone, sięgające do roku 1400. Tom V. 1400-1444. Wyd. F. Piekosiński. Poznań 1908. [Nach: Ssno]
KW Sjam Mickiewicz, A.: Konrad Wallenrod. 1828. [Nach: Sjam]
KWar Kurier Warszawski (1825) [Nach: Nowo]
Kwil Kwilecka, I., Popowska -Taborska, H.: Bartłomiej z Bydgoszczy, leksykograf polski pierwszej połowy XVI w. Wrocław etc. 1977
KWO Mickiewicz, A.: Konrad Wallenrod. Objaśnienia. 1828. [Nach: Sjam]
KWWst Mickiewicz, A.: Konrad Wallenrod. Wstęp.1828. [Nach: Sjam]
L Linde, S.B.: Słownik języka polskiego. Warszawa 1807-1814; ²1854-1860
L1 Mickiewicz, A.: Listy, cz. I. 1817-1831. [Nach: Sjam]
L2 Mickiewicz, A.: Listy, cz. II. 1832-1844. [Nach: Sjam]
L3 Mickiewicz, A.: Listy, cz. III. 1845-1855. [Nach: Sjam]
Lacki Pobożne pragnienia Trzema Xięgami Przez Wielebnego Oycá Hermana Hugoná Soc:Iesu, Łáćińskim opisane ięzykiem […] przez Alexandra Theodora Lackiego […] przetłumaczone. Kraków 1673
Ladendorf Ladendorf, Otto: Historisches Schlagwörterbuch. Straßburg, Berlin 1906.
Lam Głowy Lam, J.: Głowy do pozłoty. Wrocław 1953 [¹Lwów, 1872-1873]
Lam Świat Lam, J.: Panna Emilia albo Wielki Świat Capowic. Warszawa (1869) 1952
Leksz II Lekszycki, J.: Die ältesten grosspolnischen Grodbücher II. Peisern (Pyzdry) 1390-1400. Gnesen (Gniezno) 1390-1399. Kosten (Kościan) 1391-1400. Leipzig 1887-1889.
Lenart Swierkosz-Lenart, S.W.: Le origini e lo sviluppo della cristianità slavo-bizantina. Roma 1992
LeszczGłos Leszczyński, S.: Głos wolny wolność ubezpieczający. Wilno 1733. [Nach: Sp17]
Leszczyński Sam. Leszczyński, Samuel: Classicum nieśmiertelney sławy […] po ʃzczęśliwey y nieʃłycháney Victoriey pod Hocimiem. Kraków 1674
Lewandowski Lewandowski, Józef: Cztery dni w Atlantydzie. Ex libris, Uppsala 1991
Lewański Dramaty staropolskie. Opr. Julian Lewański. Warszawa 1959-1963
Lex Lexer, M.: Mittelhochdeutsches Wörterbuch. (1872-1878) 1965
LexTwb Lexer, M.: Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch. Stuttgart 371983
Lil Mickiewicz, A.: Lilie. 1820. [Nach: Sjam]
Lip.Zap. Lipiński, T.: Zapiski z lat 1825-1831. Kraków 1883. [Nach: Wiecz]
Lis Mickiewicz, A.: Lis i kozieł. 1832. [Nach: Sjam]
Listy Listy staropolskie z epoki Wazów. 1601-1665. Opr. Hanna Malewska, PIW, Warszawa 1959.
LKrak Lustracje województwa krakowskiego 1564. Wyd. J. Malecki. Warszawa 1962. [Nach: ZajP]
LLub Lustracja województwa lubelskiego 1565. Wyd. A. Wyczański. Wrocław, Warszawa 1959. [Nach: ZajP]
Lon.Ryc. Londyński, B.: Rycerze Czarnego Dworu. Warszawa 1888. [Nach: Wiecz]
LPodl Lustracje województwa podlaskiego 1570 i 1576. Wyd. J. Topolski, J. Wiśniewski. Wrocław, Warszawa 1959. [Nach: ZajP]
LPom Lustracja województwa pomorskiego 1565. Wyd. S. Hoszowski. Gdańsk 1961. [Nach: ZajP]
LSand Lustracja województwa sandomierskiego 1564-1565. Wyd. W. Ochmański. Wrocław, Warszawa, Kraków 1963. [Nach: ZajP]
Lsp Lehr-Spławiński, T.: Słownik języka polskiego. 1935-1939
Lub.Don Alv. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Don Alvarez. 1664-1684. W: Dramaty staropolskie V-VI. Opr. J. Lewański, PIW, Warszawa 1963.
Lub.Ekl. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Eklezyjastes. 1670-1680. W: Idem: Wybór pism. Opr. R. Pollak, Biblioteka Narodowa, Nr 143. Warszawa 1953, p. 23.
Lub.Erm. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Ermida albo królewna pasterska. 1664. W: Dramaty staropolskie V-VI. Opr. J. Lewański, PIW, Warszawa 1963.
Lub.Instr. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Instrukcja synom moim […]. 1699. W: Idem: Wybór pism. Opr. R. Pollak. Biblioteka Narodowa, Nr 143. Warszawa 1953, p. 273-278
Lub.Kom.Lop. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Komedya Lopesa Starego ze Spirydonem. 1664-1684. W: Dramaty staropolskie V-VI. Opr. J. Lewański, PIW, Warszawa 1963.
Lub.Orf. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Orfeusz. 1660-1670. W: Idem: Wybór pism. Opr. R. Pollak. Biblioteka Narodowa, Nr 143. Warszawa 1953, p. 3
Lub.Rozm. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Rozmowy Artaksesa i Ewandra. 1683. W: Idem: Wybór pism. Opr. R. Pollak. Biblioteka Narodowa, Nr 143. Warszawa 1953, p. 184.
Lub.Tob. Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Tobiasz wyzwolony. 1683. W: Idem: Wybór pism. Opr. R. Pollak. Biblioteka Narodowa, Nr 143. Warszawa 1953, p. 57.
LubJMan Lubomirski, J.S.: Jawnej niewinności manifest […]. 1666. [Nach: Sp17]
Lubomirski Piram Lubomirski, Stanisław Herakliusz: Piram i Tyzbe. Wyd. R. Pollak. Poznań 1929
Lubomirski Somnus Lubomirski, St. H.: Somnus. W: Jadwiga Sokołowska, Kazimiera Żukowska: Poeci polskiego baroku. T. 2. Warszawa 1965
LucChrośPhar Lucanus, M.A.: Pharsalia […]. Tłum. W.S. Chrościński. Oliwa 1690. [Nach: Sp17]
Ludwikowski-Walczak Ludwikowski, W., H. Walczak: Żargon mowy przestępców. “Blatna muzyka”. Ogólny zbiór słow gwary zlodziejskiej. Warszawa 1922.
Lün Kück, E.: Lüneburger Wörterbuch. Neumünster 1942-1967
Lustr. Lustracja województwa pomorskiego 1565. Wyd. S. Hoszowski. Gdańsk 1961. [Nach: Łucz]
LWlkKuj Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1564-1565. Cz. II. Wyd. A. Tomczak. Bydgoszcz 1963. [Nach: ZajP]
Ł.Opal.Wyb. Opaliński, Łukasz: Wybór pism. Opr. S. Grzeszczuk. Biblioteka Narodowa, Nr 172, Warszawa 1959. [Rozmowa […], 1641, p. 1-124. Coś nowego, 1652, p. 233-305. Poeta nowy, 1652-1661, p. 307-328.]
Łącznowol. Łącznowolski, J.: Nowe zwierciadło modzie dzisiejszego stroju akomodowane. s.l. 1678. [Nach: Badecki]
Łęcz I Księgi sądowe łeczyckie od 1385 do 1419. Tom I. W: Teki A. Pawińskiego III. Warszawa 1897. [Nach: Ssno]
Łętowski Łętowski, A.: Błędy nasze. Wilno 1915
Łopac.Prace fil. Lubicz, Rafał (Łopaciński): Przyczynki do nowego słownika języka polskiego (Słownik wyrazów ludowych, przeważnie z Lubielskiego, mniej z innych okolic Królestwa Polskiego). W: Prace Filologiczne IV, 1893-1894, 173-279
Łoski Dźwięk Łoski, Piotr Franciszek Alojzy: Dzwięk na wdzięk Opatrzności Boskiej przez głosy […]. Warszawa 1727
Łoski Lutnia Łoski, Piotr Franciszek Alojzy: Lutnia rozstrojana. W: Idem: Dzwięk na wdzięk Opatrzności Boskiej przez głosy […]. Warszawa 1727
Łucz Łuczyński, Edward: Staropolskie słownictwo związane z żeglugą: XV i XVI wiek. Gdańsk 1986
Łus Pamiętnik Seweryna Łusakowskiego […] [Nach: Nowo]
M-T Michniewski, A.: Trzewiki morderowe […]. Warszawa 1777. [Nach: WęgKom]
Maa Maaler, J.: Die Teütsch spraach […]. Zürich 1561
Machek Es Machek, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. Praha 1971
Magier Magier, Antoni: Estetyka miasta stołecznego Warszawy. 1826-1837. Wyd. J. Morawiński, H. Szwankowska, E. Szwankowski, J.W. Gomulicki. Wrocław etc. 1963
Magp Nitsch, K., M. Karas et al. [wyd.]: Mały atlas gwar polskich. Wrocław etc., 1957-1970
Makowiecki Makowiecki, Stefan: Drzewa i krzewy […]. Lwów 1937. W: K. Nitsch: Studia z historii słownictwa polskiego. Kraków 1948
Mal-Murz Malecki, J.: poprawki rękopiśmienne na tekście: Ewangelia św. według Mateusza. Tłum. S. Murzynowski, przedmowa J. Seklucjan. Królewiec 1551. [Nach: Puz]
Malczewski Malczewski, Antoni: Maria, powieść ukraińska. 1825. Opracował Józef Ujejski. Jerozolima 1944 [= Biblioteka Narodowa I.46]
Malewska Malewska, Hanna: Przemija postać świata. Warszawa 1954
Malwina Maria Wirtemberska: Malwina czyli domyślność serca […]. Warszawa 1978
Małachowski Małachowski, Aleksander: Diánoia. W: Tygodnik Powszechny, Kraków, nr. 52 (1800), 25.12.1983, p.10.
Małaczewski Małaczewski, Eugeniusz: Koń na wzgórzu. Warszawa (1921) 1923
ManTobPhr Manutius, A.P.: Purae et elegantes linquae latinae […]. Tłum. A. Tobolski. Gdańsk 1607. [Nach: Sp17]
Mar Kaw. Mar, J.S.: Kawalerowie księżyca. Warszawa 1924. [Nach: Wiecz]
Mar Łów Mar, J.S.: Łów. Powieść z cyklu “Kawalerowie księżyca”. Warszawa 1927. [Nach: Wiecz]
MarchŚcibHist Marchocki, M. Scibor: Historia moskiewskiej wojny prawdziwa (1608-1612). 1625 [Nach: Sp17]
MarkZap Markowicz, J.: Zapiski historyczne. 1655-1687. Rękopis Biblioteki Ossolineum, Wrocław. [Nach: Sp17]
Marq Marquart, J.: Słowniczek do: Geometryja, czyli Ziemiomiernictwo, Wilno 1772. [Nach: May]
Mat Mater, E.: Rückläufiges Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig ³1970
Mau Maurer, F., R. Mulch: Südhessisches Wörterbuch. Marburg 1965-1968
May Mayenowa, M.: Ludzie Oświecenia o języku i stylu. Tom III. Warszawa 1957
Mącz Mączyński, Jan: Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinatum. Królewiec 1564 [Reprint 1973]
Mącz, ZajU Mączyński, J.: Lexicon latino-polonicum ex optimis latinae linquae scriptoribus concinnatum. Królewiec 1564. [Nach: ZajU]
Meck Wossidlo, R., H. Teuchert: Mecklenburgisches Wörterbuch. Fortgef. v. J. Gundlach. Berlin, Neumünster 1937–
Merk.Pol. Merkuriusz Polski. 1661. Opr. Adam Przyboś, Kraków 1960.
Mey Meyers Enzyklopädisches Lexikon in 25 Bänden. Bibliographisches Institut Mannheim. Mannheim, Wien, Zürich 1971-1979 (7 Ergänzungsbände 1980-1981)
Mey 1893 - Mey 1897 Meyers Konversations-Lexikon. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens. 5., gänzlich neubearbeitete Auflage. 17 Bde. Bibliographisches Institut, Leipzig u. Wien 1893-97.
Mfr Müller-Fraureuth, K.: Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. Dresden 1914
Mias.Leg. Wielka legacja Wojciecha Miaskowskiego do Turcji w 1640 r. 1640-1641. Opr. Adam Przyboś. Warszawa, Kraków 1985.
Miask.Ryt. Rythmow Kaspra Miaskowskiego. (1622) Poznań 1855
Mick.Fr. Franciszek Mickiewicz. Wspomnienia dzieciństwa. W: Józef Trypućko: O języku Wspomnień dzieciństwa Franciszka Mickiewicza. Uppsala 1970.
Miecz Synopsis komedyjej […] Mieszczanin nad swoję się kond[ycją] wynoszący […]. Leszno. [Nach: Lewański]
MikSil Mikuć, J.: Silva rerum. 1733. Rękopis Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk, Wilno. [Nach: Sp17]
Militärwb Deutsch-polnisches / polnisch-deutsches Militärwörterbuch nebst Anlagen. Berlin 1928
Minasowicz Minasowicz, Józef Epifani: Zbiór mniejszy poezji […]. (1755-1756) W: J. Sokołowska, K. Żukowska: Poeci polskiego baroku. T. 1-2, Warszawa 1965
Mit Mitzka, W.: Schlesisches Wörterbuch. Berlin 1963-1965
Mk Menü Kochlexikon. Bertelsmann-Verlag, 1977–
MłodzKaz Młodzianowski, T.: Kazania i homilyie […].Tom I-IV. Poznań 1681. [Nach: Sp17]
Mnd Lasch, A., Borchling, C.: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Neumünster 1928–
Mndh Lübben, A.: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Fortgef. v. Ch. Walther. Norden, Leipzig 1888
Mnds Schiller, K., A. Lübben: Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Bremen 1875-1881
Modrzejewski Modrzejewski, Teofil: Wyrazy które umarły i które umierają. Warszawa 1936
Mon Czasopismo “Monitor”. [Nach: May]
Mondral Mondral, Camilla: Węgry moja miłość. Kraków 1994
Morawski Morawski, St.: Kilka lat młodości mojej w Wilnie. Wyd. A. Czartkowski, H. Mościcki. Warszawa 1924
MorCzyn Mickiewicz, A.: Uwagi nad pisemkiem “O początkach moralnych czynności”. 1817. [Nach: Sjam]
Morsztyn Poezje Morsztyn, Z.: Poezje. Wyd. W. Wężyk. Poznań 1844.
MorszZWiersz Morsztyn, Z.: Wiersze. W: J.T. Trembecki: Wirydarz Poetycki. Tom I. Lwów 1910. [Nach: Sp17]
Moszcz Trotz Moszczeński, St.: Uzupełnienia i zmiany w: Trotz, M.A.: Nowy dykcjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski. Wyd. St. Moszczeński. Warszawa 1779. [Nach: May]
Moszyński Moszyński, L.: Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie. Poznań 1954.
Mot Motty, Marceli: Listy Wojtusia z Zawad (1865-1867). Warszawa 1983 [Nach: Nowo]
Mothes Mothes, O.: Illustrirtes bau-lexicon. Leipzig 1881-1884. [Nach: Gri]
Motyl Pismo periodyczne Motyl. Warszawa 1828-1829. [Nach: Wiecz]
Mpkj Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków 1904-1918
MPKJ, Wiecz Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków 1908-1913. [Nach: Wiecz]
Mrong Mrongovius, C.C.: Dokładny niemiecko-polski słownik. Ausführliches deutsch-polnisches Wörterbuch. Königsberg (¹1837) ³1854; 1835 poln.-dt.
Mucha Mucha. Tygodnik humorystyczny ilustrowany. Warszawa 1871-1904. [Nach: Wiecz]
Müller 1895 Müller, Susanne: Das fleißige Hausmütterchen. Zürich ¹³1895
Myśli Myśli nawiasowe Polaka lewą ręką pisane. (1788-1792) W: Magier 1963: 410
Myśliwy Myśliwy. Roczniki 1937-1939. [Nach: Hop.Jęz.]
Na Drew. Na drewnianej sali. Zbiór piosenek. Warszawa 1914. [Nach: Wiecz]
Nab.Poez. Naborowski, Daniel: Poezje. Opr. J. Dürr-Durski. PIW, Warszawa 1961.
NarArch Naronowicz-Naroński, J.: Architectura militaris […]. 1659. Rękopis Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. [Nach: Sp17]
Nawrocki Nawrocki, Gregorz: Wodowanie stoczni. W: Kultura, Paryż 1988, Nr. 5/4, p. 69—
Ndit Nuovo Dizinario italiano-tedesco composto sul Dizionario dell' Academia della Crusca e su quello dell' Abate Frasceso Alberti de Villanuova. Leipzig 1786
Necel A.Saga Necel, A.: Saga o szwedzkiej checzy. Warszawa 1957. [Nach: Brocki 1973]
Nicieja Nicieja, Stanisław Sławomir: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986. Wrocław ²1989
Nie Syrokomla, W.: Niemen od źródeł do ujścia […]. Wilno 1861. [Nach: Tryp]
Niem.Ez. Niemirycz, Krzysztof: Bajki Ezopowe. 1699. Opr. S. Furmanik. Biblioteka Narodowa, Nr 164, Warszawa 1957.
Niemcewicz Pamiętniki Niemcewicz, Julian U.: Pamiętniki czasów moich. (1809-1813). Warszawa 1957
Niemcewicz Sieciechowie Niemcewicz, Julian U.: Dwaj panowie Sieciechowie. Wrocław 1950
NiemPam Niemojewski, S.: Pamiętnik. 1606-1608. Lwów ²1899. [Nach: Sp17]
Nitsch Nitsch, Kazimierz: Dialekty polskie Śląska. W: Mpkj IV, Kraków 1909, 420
Nitsch 1948 Nitsch, Kazimierz: Studia z historii polskiego słownictwa. Kraków 1948
Nitsch Galicjanie Nitsch, K.: Galicjanie w w. XV-XVII. W: Wybór pism polonistycznych. T. II. Wrocław, Kraków 1955, p. 220-230
Nitsch Wybór Nitsch, K.: Wybór pism polonistycznych. Wrocław, Kraków 1955.
Nitsche 1964 Nitsche, P.: Die geographische Terminologie des Polnischen. Köln, Graz 1964.
NK Nowy Korbut. Piśmienictwo staropolskie. s.l. 1963-1965.
Nkpp Krzyżanowski, J. (wyd.): Nowa księga przysłów i wyrazów przysłowiowych polskich. T. I-IV. 1969-1978
Norwid Norwid, Cyprian: Dzieła zebrane. Tom I, Wiersze. Opr. Juliusz W. Gomulicki. Warszawa 1966
Nowaczyński WW Nowaczynski, A.: Wojna wojnie. Warchoł i Mirolub. Warszawa 1928. [Nach: Nkpp]
Nowak T. Nowak, Tadeusz. W: István Kovács: Księżyc Twojej nieobecności. Kraków 1991, p. 29
Nowicki, Zool. Nowicki, M.: Zoologia dla szkół niższych i realnych. Z. II. Kraków. [nach: Strutyński]
Nowo Nowowiejski, B.: Zapożyczenia leksykalne z języka niemieckiego w polszczyźnie XIX wieku. Białystok 1996
NowoK Kartei Nowowiejski [Nowo], Universität Białystok
Nowy Korbut Nowy Korbut. Piśmienictwo staropolskie. s.l. 1963-1965.
Nowy sowiźrzał Nowy sowiźrzał abo raczej nowyźrzał. [ca. 1596] W: AntSow, 345-405
Nsw Jungandreas, W. (Hrsg.): Niedersächsisches Wörterbuch., fortgef. v. H. Wesche, D. Stellmacher. Neumünster 1953–
O kryt Mickiewicz, A.: O krytykach i recenzentach warszawskich. 1828. [Nach: Sjam]
O Poezji Mickiewicz, A.: O poezji romantycznej. 1822. [Nach: Sjam]
O projekcie Mickiewicz, A.: O projekcie dziennika francuskiego. 1833. [Nach: Sjam]
Ob Pandora starożytna monarchów polskich […] ozdobiona pracą Aleksandra z Obodna Obodzińskiego […]. Kraków 1643. [Nach: SzlesWoj]
Oble. Odymalski, Walenty: Obleżenia Jasnej Góry Częestochowskiej Pieśni dwanaście. Z ręk. wyd. J. Czubek. Biblioteka Pisarzów Polskich, Kraków 1930.
OblJasGór Obleżenie […] Jasnej Góry Częstochowskiej. 1673. Rękopis Biblioteki Jagiellońskiej. [Nach: Sp17]
Ochocki Ochocki, Jan Duklan: Pamiętniki. Wyd. J.I. Kraszewski. Wilno 1857
Oda Mickiewicz, A.: Oda do młodości. 1820. [Nach: Sjam]
ODP Odpis na dwa paskwiluse. 1619. W: Cztery broszury polemiczne z początku XVII wieku. Warszawa 1958. [Nach: Nkpp]
Odymalski Odymalski, W.: Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej. Z rkp. wydał Jan Czubek. Kraków 1930
Odyn. Odyniec, Antoni Edward: Listy z podróży. Cz. I (1875) pp. 25-285; Cz. II (1876-1878) pp. 293-578. Warszawa 1961
Ofr Doornkaat Koolman, J. ten: Wörterbuch der ostfriesischen Sprache, (3 Bde.). Norden (Nachdruck Bd. 2 und 3: Wiesbaden 1965)
Opal.Goś. Opaliński, Łukasz: Wybór pism. Wyd. St. Grzeszczuk. Biblioteka Narodowa 172, Wrocław etc. 1959
Opal.Ł.Rozm. Opaliński, Łukasz: Rozmowa […]. W: Idem: Wybór pism. Opr. St. Grzeszczuk. Biblioteka Narodowa 172, Wrocław 1959. p. 1-124
Opaliński Listy Opaliński, K.: Listy 1641-1653. Wrocław 1957 [Nach: Sła]
OpalKListy Opaliński, K.: Listy do brata Łukasza. 1641-1653. Rękopis Biblioteki Czartoryskich. [Nach: Sp17]
OpalKSat Opaliński K.: Satyry […]. 1650. Rękopis Biblioteki Ossolineum. [Nach: Sp17]
OpisKról Opis królewszczyzn w województwach chełmińskim, pomorskim i malborskim w r. 1664. Wyd. J. Paczkowski. Toruń 1938. [Nach: Sp17]
Or.Król Oracz, I.: Król reporterów. Operetka w pięciu obrazach. Muzyka: A. Sonnenfeld. Warszawa 1881. [Nach: Wiecz]
Orland Ariosto, L.: Orland Szalony. Tłum. P. Kochanowski, P. Kraków 1905. [Nach: DrapSter]
Orł.An. Orłowski, A. [Krogulec]: Anusia z Powiśla. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
Orł.Dekl. Orłowski, A. [Krogulec]: Deklamator. Satyry, deklamacje i monologi. Zeszyt IV. Warszawa 1900. [Nach: Wiecz]
Orzeszkowska Orzeszkowa, Maria: Absurdeska. W: Kultura, Paryż 1958, p. 45—
Osieł Mickiewicz, A.: Osieł i pies. 1832. [Nach: Sjam]
Ossol.Pam. Ossoliński, Jerzy: Pamiętnik 1595-1621. Oprac. J. Kolasa, J. Maciszewski. Wrocław 1952.
Ossol.Wiecz. Ossoliński, Józef Maksymilian: Wieczory badeńskie czyli powieści o strachach i upiorach. Wydane z rękopisu: Kraków 1852. Warszawa 1970
Ostrowska B. Boh. Miś Ostrowska, Bronisława: Bohaterski Miś. (1919) 1988
Ostrowski Ostrowski, Teodor: Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Wrocław etc. (1782) 1972
OvOtwWPrzem Ovidius, P.N.: Księgi Metamorphoseon […]. Tłum. W. Otwinowski. Kraków 1638. [Nach: Sp17]
PamRóż Mickiewicz, A.: “Powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik pułku jazdy wołyńskiej”, pisany przez dowódcę jej, Karola Różyckiego. 1832. [Nach: Sjam]
PamWar Pamiętnik Warszawski (1809) [Nach: Nowo]
Papr Paprocki, B.: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1584. [Nach: ZajU]
Par, Parylak Parylak, P.: Prowincjonalizmy mowy polskiej w Drohobyczu i jego okolicach. Kraków 1877. [Nach: Kurzowa]
Parandowski Parandowski, Jan: Niebo w płomieniach. Warszawa (1936) 1963
Paraw. Parawanik. Kalendarz humorystyczny ilustrowany na rok 1881. Warszawa 1880. [Nach: Wiecz]
PasPam Pasek, J.Ch.: Pamiętniki. 1656-1688. Rękopis Biblioteki Narodowej. [Nach: Sp17]
Paul Paul, H.: Deutsches Wörterbuch. Wiesbaden 81981 [Halle/Saale ¹1897]
Pawl Pawlowski, I.: Russisch-deutsches Wörterbuch. Riga-Leipzig, ³1911. [Nachdruck 1960]
PdLw Pomniki dziejowe Lwowa z archiwum miasta. T. I-IV. Wyd. A. Czołowski. Tom IV: Księga ławnicza miejska 1441-1448. Lwów 1921. [Nach: Ssno]
Pek Pekrun, R.: Das Deutsche Wort. Rechtschreibung und Erklärung des deutschen Wortschatzes sowie der Fremdwörter. Leipzig 1933
Pep Podręczna encyklopedia powszechna w opr. Dr. Feliksa Kierskiego. Tom I-II. Lwów, Warszawa 1923/1925
Pepłowski Pepłowski, F.: Słownictwo i frazeologia polskiej publicystyki okresu Oświecenia i Romantyzmu. Warszawa 1961
Peregrynacja dziadowska Januarius Sowizralius: Peregrynacja dziadowska zwłaszcza owych jarmarczników trzęsigłowów, w który sposób zwykli bywać na miejscach świętych. 1614. W: AntSow, 233-275
PetrSIns Petrycy, S.: Instrukcyja abo nauka jak się sprawować czasu moru. Kraków 1613. [Nach: Sp17]
Pfei Pfeiffer, W. (Hrsg.): Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Berlin 1989
Pfwb Christmann, E., J. Krämer, R. Post, J. Schwing: Pfälzisches Wörterbuch. Wiesbaden, Stuttgart 1965-1997
PiasRel Piaseczyński, A.: Relacja […] poselstwa do Moskwy […]. 1635. Rękopis Bilblioteki Litewskiej Akademii Nauk, Wilno. [Nach: Sp17]
Pielgrzym Mickiewicz, A.: Artykuły z “Pielgrzyma Polskiego”. 1833. [Nach: Sjam]
Pięknorzycki Pięknorzycki, J.: Z nowinami torba kursorska. 1645. W: AntSow, 481-495
Pigoń Z komborni Pigoń, St.: Z komborni w świat: wspomnienia młodosci. Kraków ⁴1957.
Piłsudski Listy Piłsudski, Józef: Listy 1889-1891. W: Zeszyty historyczne 2, Paryż 1962, p. 155—
Pios.z Przedm. Piosenki z przedmieścia z muzyką. Lwów. [Nach: HabKurz]
Piotrowicz Piotrowicz, Józef: Dzieje miasta Wieliczki. […]. W: St. Gawęda, A. Jodłowski, J. Piotrowicz (wyd.): Wieliczka. Dzieje miasta. 1990
PisMów Pisarski, J.S.: Mowca polski […]. Kalisz 1668-1676. [Nach: Sp17]
Pld Lindow, W.: Plattdeutsches Wörterbuch. Hrsg. v. Institut für niederdeutsche Sprache. Leer 1948
Pluta Pluta, F.: Język polski w okresie drugiej wojny światowej. Opole, 1975
Pociej Par. Pociej, Hipacy: Parenetica jednego do swej Rusi. Wilno 1605. Slavia Occidentalis XLI, 4, 1992, 18— [Seitenzahl nach dem Nachdruck]
Pocz.Pam. Poczobut Odlanicki, Jan Władysław: Pamiętnik. [1640-1684] 1669-1703. Opr. Andrzej Rachuba. Warszawa 1987.
PoczOdlPam Poczobut-Odlanicki, J.W.: Pamiętnik 1640-1684. Rękopis Biblioteki Akademii Nauk, Lwów. [Nach: Sp17]
Pod Syrokomla, W.: Podróż swojaka po swojszczyźnie. Warszawa 1914. [Nach: Tryp]
Podst.Bibl. Potocki, S. K.: Podstawy finansowe Biblioteki Kórnickiej. W: Pamiętnik Bibl. Kórnickiej 1972, zesz. 12
Pol W.Obrazy Pol, Wincenty: Obrazy. (1870) W: A. Zieliński (wyd.): Romantyczne wędrówki po Galicji. Wrocław 1987
Pot.Moralia Wacława Potockiego Moralia (1688). Wyd. T. Grabowski i J. Łoś. Tom II, III. Kraków 1916-1918.
Pot.Ogr.Fr.1-2 Potocki, Wacław: Ogród Fraszek. T. 1-2. 1691. Opr. A. Brückner. Tow. dla Popierania nauki Polskiej, Lwów 1907.
Pot.Wojna Potocki, Wacław: Wojna Chocimska. (1675) Z autografu wydał i spracował Aleksander Brückner. Kraków 1924
Potański Wódka Potański, J: Wódka albo gorzałka. 1614. [Nach: Badecki]
PotFrasz Potocki, W.: Ogród fraszek. 1677-1694. Lwów ²1907. [Nach: Sp17]
Potocki St.K. Podróż Potocki, St. K.: Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny (wybór). Opr. Emil Kipa, Wrocław 1955
Potocki St.K. Świstek Potocki, St. K.: Podróż do Ciemnogrodu i Świstek krytyczny (wybór). Opr. Emil Kipa, Wrocław 1955
PotPocz Potocki, W.: Poczet herbów szlachty […]. Kraków 1696. [Nach: Sp17]
PotPrzyp Potocki, W.: Zebranie przypowieści i przysłowia polskich. 1669. Rękopis Biblioteki Ossolineum. [Nach: Sp17]
PotWoj Potocki, W.: Transakcja wojny chocimskiej […]. 1670. Rękopis Biblioteki Ossolineum, Wrocław. [Nach: Sp17]
Programy Programy i dyskusje literackie okresu Młodej Polski. Wyd. Maria Podraza-Kwiatkowska. Wrocław etc. 1977
Prokopowicz Prokopowicz, T.: Miscellanea sacra. [=] Lucubrationes illustrissimi ac reverendissimi Theophanis Prokopowicz quae (praeter unam narrationem) iam orationes, iam poemata, iam epistolas in se comprehendunt nunc primum in unum corpus collectae et in publicam lucem editae. Wratislaviae 1744
PromMed Promptuarium medicum […]. Kraków 1716. [Nach: Sp17]
Prus Kron. Prus, B.: Kroniki. Warszawa [s.a.]. [Nach: Wiecz]
Prus Pisma Chrzanowski, I., Z. Szweykowski (red.): Pisma Bolesława Prusa. Warszawa 1935. [Nach: Wiecz]
Prwb Riemann, E. (Hrsg.): Preußisches Wörterbuch. Neumünster 1974–
Prz Ziesemer, W.: Preußisches Wörterbuch. Königsberg/Pr. 1935–
Prz.Tyg. Przegląd Tygodniowy życia społecznego literatury i sztuk pięknych. Warszawa 1866-1868, 1876-1879. [Nach: Wiecz]
Przyb.Wid. Przyborowski, W.: Widmo na Kanonii. Warszawa 1892. [Nach: Wiecz]
Przybylski Camões, L.: Luzjady. Tłum. J. Przybylski. W: Linde, B.S.M.: Słownik języka polskiego. Warszawa 1807-1814. [Nach: DrapSter]
Przybylski Hezyoda Askreyczyka dzieła […] III. Roboty i dnie. Z greckiego przekładania Jacka Przybylskiego. Kraków 1799
Przyj.L. Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości. Leszno 1834-1849. [Nach: Nkpp]
PsArPetrSEk Pseudo-Arystoteles: Ekonomiki […] księgi […] dwoje. Tłum. S. Petrycy. Kraków 1618. [Nach: Sp17]
Psb Konopczyński, W. et al. (red.): Polski słownik biograficzny. Warszawa, Kraków 1935–
Pszczoła Pszczoła. Warszawa 1861. [Nach: Wiecz]
PT Mickiewicz, A.: Pan Tadeusz. 1834. [Nach: Sjam]
Ptaśnik Ptaśnik, J.: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Warszawa (1934) ²1949
PTEp Mickiewicz, A.: Pan Tadeusz. Epilog. 1834. [Nach: Sjam]
PTO Mickiewicz, A.: Pan Tadeusz. Objaśnienia.1834. [Nach: Sjam]
Puz Puzynina, J. et al.: Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim. T.II, 1963
Rader Rader, M., SJ: Quattuor hominis ultima - Cztery rzeczy człowieka ostateczne. Tłum. Z. Brudecki. Poznań 1648
Radz.U. Radziwiłł, Udalryk: Elegie moralne. W: Zbiór rytmów duchownych […] Elżbiety Drużbackiey. Wyd. J.A. Załuski. Warszawa 1752
Radziwiłł Listy Naborowski, Daniel: Listy do księcia Janusza Radziwiłła (1629-1631). W: Idem: Poezje. Opr. Jan Dürr-Durski. Warszawa 1961
Reczek Reczek, Stefan (red.): Podręczny słownik dawnej polszczyzny. Wrocław 1968
RegTow Regestr towarzyski cechu murarskiego w Poznaniu. 1618-1679. Rękopis Biblioteki Państwowej Akademii Nauk, Kórnik. [Nach: Sp17]
Rejestr budowy galeony Rejestr budowy galeony. Zabytek z r. 1572. Wyd. A. Kleczkowski. Kraków 1915. [Nach: DrapSter]
RewSkarb Rewizja skarbu Rzeczpospolitej […] w roku 1632. Rękopis Biblioteki Państowej, Moskwa. [Nach: Sp17]
Rewski Rewski, Z.: Majstersztyki krakowskiego cechu murarzy i kamieniarzy XVI-XIX wieku. Studia z Historii Sztuki Polskiej 5. Warszawa 1954
Reym.Kom. Reymont, W.S.: Komediantka. Warszawa 1955. [Nach: Wiecz]
Ręk Mickiewicz, A.: Rękawiczka. 1820. [Nach: Sjam]
Rhe Müller, J. (Hrsg.): Rheinisches Wörterbuch. 9 Bde., fortgef. v. H. Dittmaier. Bonn/Berlin 1928-1971
Rippl Rippl, E.: Die Soldatensprache der Deutschen im ehemaligen tschecho-slowakischen Heer. Reichenberg/Leipzig 1942
RLit Rozmaitości Literackie [Nach: Nowo]
RmK Piekosiński, F. / Szujski, J. (wyd.): Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakowa od roku 1300 do 1400. Kraków 1878. [Nach: Ssno]
Robert Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française par Paul Robert. Paris 1972
Rocz. Rocznik satyryczny na rok fantazyjny 2000. Wydany nakładem dobrych chęci i własnej monety Dudusia i Gąsiora. Warszawa 1893.
Rogowski Rogowski, Bazyli: Wspomnienia o marszałku Śmigłym. W: Zeszyty historyczne 2, Paryż 1962, 13—
Röhrich Röhrich, Lutz: Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten. Freiburg/Basel/Wien 1973
Roz.Kraina Rozbicki, S.: Kraina wesołości obejmująca poezje, powieść charakterystyczną z dziejów miasta Warszawy pod tytułem: Stotysięczna panna na wydaniu i Anegdotki na rok 1847 przez […]. Warszawa 1846. [Nach: Wiecz]
RoźOff Roździeński, W.: Officina ferraria. 1612. Wydanie fototypiczne, Wrocław 1962. [Nach: Sp17]
Rożek Rożek, Michał: Mecenat artystyczny mieszczaństwa krakowskiego. Kraków 1977.
Rub Rubinkowski, J.K.: Janina Zwycięskich Tryumfów […] Jana III […]. Poznań 1744. [Nach: SzlesWoj]
Rubinkowski Rubinkowski, Jakub Kazimierz: Promienie cnót królewskich […]. Poznań 1742. W: Godlewski, Michał: Dwa pogrzeby. W: Nasza przeszłość VII, 1958, 109—
Rudnyc'kyj Ew Rudnyc'kyj, Jaroslav: Etymological Dictionary of the Ukrainian Language. Winnipeg, Manitoba 1962.
Rus.Taj. Rusiecki, K.R.: Małe tajemnice Warszawy. Zarysy obyczajowe oryginalne przez […]. Warszawa 1844. [Nach: Wiecz]
Rybicka Rybicka, H.: Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa 1976
Rychlewski Rychlewski, Janusz: Dno stuleci. W: Kultura nr. 1-2, Paryż 1967, 32—
Rykaczewski Rykaczewski, E.: Słownik języka polskiego. Berlin ca. 1913 [¹1866]
Rys.cnt. Rysiński, S.: Proverbiorum polonicorum […]. Lubeca 1618. [Nach: Nkpp]
RysProv Rysiński, S.: Proverbium polonicorum. Lubeca 1618. [Nach: Sp17]
RzączHistNat Rzączyński, G.: Auctuarium Historiae Naturalis […]. [Nach: Brocki 1979]
RzepDęb Rzepecki, M.: Ustawa dla wsi […] Dębca. 1737. W: Kutrzeba, St. / Mańkowski, A.: Polskie ustawy wiejskie […]. Kraków 1938. [Nach: Sp17]
RzewKor Rzewuski, W.: Korespondencja […] 1701-1750. Rękopisy Biblioteki Ossolieum. [Nach: Sp17]
Rzewuski Rzewuski, Henryk: Pamiątki Soplicy. Warszawa (1839-1841) 1978
Sabowski Sabowski, Władysław: Józia i Zosia. (1869) W: P. Hertz, W. Kopaliński: Księga cytatów z polskiej literatury piękniej. Warszawa 1975
Sachs und Villatte Sachs-Villatte: Enzyklopädisches französisch-deutsches Wörterbuch. Revidierte Haus- und Schulausgabe. Berlin 1905
Sadyk Sadyk-Pasza (=Michał Czajkowski): Czytelnik (1856). W: Maria Czapska: Ludwika Śniadecka. Warszawa 1958
San Sanders, D.: Wörterbuch der deutschen Sprache. Leipzig 1860-1865
Sanerg Sanders, D.: Ergänzungswörteruch der deutschen Sprache. Berlin 1885
Šanskij Šanskij, N.M.: Etimologičeskij slovar' russkogo jazyka. Moskva 1963-1975.
SapADiar Sapieha, A.K.: Diariusz […]. 1730-1731. Rękopis Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk, Wilno. [Nach: Sp17]
SapANot Sapieha, A.: Notata interesów domowych od roku 1720. Biblioteka Narodowa Litewskiej Akademii Nauk, Wilno. [Nach: Sp17]
Sarb. Sarbiewski, Maciej Kazimierz: Laska marszałkowska na pogrzebie JWP. Jego Mości P. Jana Stanisława Sapiehy […]. W: Wybór mów staropolskich. Opr. B. Nadolski. Warszawa 1961 (Biblioteka Narodowa 175)
Säwb Fischer, H. (Hrsg.): Schwäbisches Wörterbuch. 6 Bde., fortgef. v. W. Pfleiderer. Tübingen 1904-1936
Schad Schadilka, L.: List do księcia pruskiego Albrechta na temat zaginionego przekładu Małego katechizmu Lutra. (ca. 1531) W: T. Wotschke: Geschichte der Reformation in Polen. Studien zur Kultur und Geschiche der Reformation. Lipsk 1911. [Nach: Puz]
Schleyen Schleyen, Kazimierz: Lwowskie gawędy. Londyn (1952) 1967
Scho Schottelius, J.G.: Ausführliche Arbeit von der Teutschen HaubtSprache. Braunschweig 1663 (=Nachdruck: Tübingen 1967)
Schob.Podr. Schober, F.: Podróż po Warszawie. Operetka komiczna w siedmiu obrazach. Muzyka: A. Sonnenfeld. Warszawa 1878. [Nach: Wiecz]
Schreib Schreiber, T.J.: Rozdziałek o ortografii w: Wojna, J.K.: Kleiner Lustgarten vorinn gerade Gänge zur Polnischen Sprache angewiesen werden. Wyd. T.J. Schreiber. Gdańsk 1762. [Nach: May]
Sejm białogłowski Sejm białoglowski. Vor 1617. W: AntSow, 276-301
SekrWyj Sekret wyjawiony osobliwszy, ten za którym człowiekowi rozsądnemu, chyba chcącemu żadne złe na świecie szkodzić nie będzie. Poznań 1689. [Nach: Sp17]
SgpKarł Karłowicz, J.: Słownik gwar polskich. T. I-VI. Kraków 1900-1911
SgpPan Karaś, M. et al.: Słownik gwar polskich. Wrocław, Kraków, Gdańsk 1977–
Sgs Kaczmarek, L., T. Skubalanka, S. Grabias: Słownik gwary studenckiej. Kraków 1974
SGU Opęchowski, A.: Słownik gwary uczniowskiej. Słowa, zwroty […] używane w mowie potocznej młodzieży szkolnej w Warszawie w ostatnim dwudziestoleciu. Maszynopis. Warszawa 1935. [Nach: Wiecz]
Shwb Mensing, O. (Hrsg.): Schleswig-Holsteinisches Wörterbuch. Neumünster 1927-1935
Sid Staub, F., L. Tobler: Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Fortges. unter d. Ltg. v. A. Bachmann, O. Gröger, H. Wammer und P. Dalcher. Frauenfeld 1881–
Siemieński W.Pol Siemieński, Lucyan: Wincenty Pol i jego poetyczne utwory. Kraków 1873
Sieniawska Bohdziewicz, Piotr: Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700-1729. Lublin 1964
Sienk.Dzieła Sienkiewicz, H.: Dzieła. Warszawa 1951. [Nach: Wiecz]
Sjam Górski, K.: Słownik języka Adama Mickiewicza. 1962–
SK Mickiewicz, A.: Sonety krymskie. 1826. [Nach: Sjam]
Skar. Skarga, Piotr: Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego.1610. W: Wybór mów staropolskich. Opr. B. Nadolski. Warszawa 1961 (Biblioteka Narodowa 175)
Skobel Skobel, F. K.: O skażeniu języka polskiego. Kraków 1872
Skot.Kar. Skotnicki, M.: Karciarze. Tom I-IV. Warszawa 1847. [Nach: Wiecz]
Skubalanka Skubalanka, T.: Neologizmy w polskiej poezji romantycznej. Toruń 1962
Sła, Sławski Se Sławski, F.: Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków 1952–
SłKol 1890 Weryha-Darowski, B., I. Kempiński: Słownik kolejowy […]. Lwów ²1890 [¹1889]
SłKol 1919 Stadtmüller, K.: Słowniczek kolejowy, zestawiony na podstawie wyrażeń podanych przez inżenierów kolejowych. Kraków 1919
SłKup Polski słowniczek kupiecki. Wyd. Towarzystwo wzajemnej pomocy pracowników handlowych i przemysłowych miasta Warszawy. Warszawa 1912
SłŁacŚrw Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum. Warszawa: 1953–
SłŁow Hoppe, St.: Słownik języka łowieckiego. Wyd. drugie, poszerzone i poprawione. Warszawa 1970 (¹1967)
Słoński Słoński, S.: Słownik polskich błędów językowych. Warszawa 1947
SłOrtoep Szober, St. (wyd.): Słownik ortoepiczny. Warszawa [¹1937] ³1958
Słowacki Dzieła Słowacki, Juliusz: Dzieła. Wyd. pod red. J. Krzyżanowskiego. Wrocław 1949
Słowacki Fant. Słowacki, Juliusz: Fantazy. 1841
Słowacki Ksiądz Słowacki, Juliusz: Ksiądz Marek. (1843) W: Idem: Dzieła VII, Dramaty. Wrocław 1949
Słowacki Maz. Słowacki, Juliusz: Mazepa. (1834) W: Idem: Dzieła VI. Wrocław 1949, 186-277
Słowacki Podróż Słowacki, Juliusz: Podróż do Ziemi Świętej. 1836
Słowacki Proza Słowacki, Juliusz: Pisma prozą. Opr. W. Florian. W: Słlowacki, J.: Dzieła X. Wrocław 1949
Słowacki, DrapSter Słowacki, J.: Dzieła. Wrocław 1949. [Nach: DrapSter]
SłowPolŁac Słownik […] polsko-łaciński i łacińsko-polski. 1601-1700. Rękopis, Bibilioteka Narodowa Paryż. [Nach: Sp17]
SłPas Słownik języka Jana Chryzostoma Paska (1690-1695). Wyd. H. Koneczna et al. Wrocław etc. 1965/1973
SłRzem Kuroń, Henryk: Słownik rzemieślniczy. Warszawa 1963
SłStud Kaczmarek, L., T. Skubalanka, St. Grabias: Słownik gwary studenckiej. Wrocław 1974
Słupski Słupski, Stanisław: Zabawy orackie. Kraków 1891 [Biblioteka Pisarzów Polskich 17]
SobJListy Sobieski, J.: Listy do Marysieńki. 1665-1683. Warszawa ²1962. [Nach: Sp17]
SobTDzien Sobieska, T.K.: Dziennik podróży Teresy Kunegundy. 1694. Rękopis Biblioteki Państwowej Akademii Nauk, Kórnik. [Nach: Sp17]
SokołŻuk Sokołowska, Jadwiga, Kazimiera Żukowska: Poeci polskiego baroku. T. 1-2. Warszawa 1965
SolArch Solski, S.: Architekt Polski […]. Kraków 1690. [Nach: Sp17]
SolGeom Solski, S.: Geometra polski […]. Kraków 1683-1686. [Nach: Sp17]
SonKajs Mickiewicz, A.: “Sonety” Józefa Hieromina Kajsiewicza. 1833. [Nach: Sjam]
Sp17 Kartei des Słownik polszczyzny XVII w.
Sp17 Zp Słownik języka polskiego XVII 1. Połowy XVIII wieku. Zeszyt próbny. Kraków 1996
Spa 1916 Arct, M.: M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego. Warszawa 1916
Spa 1929 Arct, M.: M. Arcta Słownik ilustrowany języka polskiego. Warszawa ³1929
Spf Słownik polsko-francuzki. Księgarnia B. Behra. Berlin/Poznań (1858) 1863
Spielkarten Spielkarten. Ihre Kunst und Geschichte in Mitteleuropa. Ausstellung 12.09.-03.11.1974, Graphische Sammlung Albertina, Wien.
SpInZąbMłot Sprenger, J., H. Insitoris: Młot na czarownice. Tłum. S. Ząbkowic. Kraków 1614. [Nach: Sp17]
Spp Doroszewski, W. (red.): Słownik poprawniej polszczyzny. Warszawa 1973, 1975, 1978
Spxvi Mayenowa, M. et al.: Słownik polszczyzny XVI w. Wrocław etc. 1966–
SpxviK Kartei des Spxvi
Ssno Taszycki, W.: Słownik staropolskich nazw osobowych. 1965–
Ssrlja Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva 1948–
Star.Dek.II Starkman, A.: Deklamator. Zbiór monologów. Tom II. Warszawa 1892. [Nach: Wiecz]
Star.Szał Starkman, A.: Szał miłości. Szkic powieściowy. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
StarKaz Starowolski, S.: Arka Testamentu zamykająca […] kazania […]. Cz. II. Kraków 1649. [Nach: Sp17]
StarPopr Starowolski, S.: Poprawa niektórych obyczajów polskich potocznych […]. Kraków 1625. [Nach: Sp17]
Staszic Staszic, St.: Słowniczek do: Buffon G.L.: Epoki natury. Tłum. S. Staszic. Warszawa 1786. [Nach: May]
Stawar Stawar, Andrzej: Pisma ostatnie Andrzeja Stawara. Biblioteka “Kultury” Tom LXVII. Paryż 1961
Ste Steinbach, Ch. E.: Vollständiges deutsches Wörterbuch vel Lexicon Germanico-Latinum. Breslau 1734 (=Nachdruck: 2 Bde., Hildesheim, New York 1973)
Stei Unger, Th., F. Knull: Steirischer Wortschatz als Ergänzung zu Schmellers Bayerischem Wörterbuch. Graz 1903
Steinhaus Steinhaus, Hugo: Wspomnienia. Kraków 1970. Odbitka z miesięcznika “Znak” nr 1-3.
Stel.Zwierz. Steliński, J.: Odstrzał zwierzyny płowej. Warszawa 1957. [Nach: SłŁow]
Sti, Stieler Stieler, K.: Der Teutschen Sprache Stammbaum und Fortwachs, oder Teutscher Sprachschatz. Nürnberg 1691 (=Nachdruck: 3 Bde., München 1968)
Stolica Stolica. Warszawski tygodnik ilustrowany. Warszawa 1945-1963. [Nach: Wiecz]
Stp Urbańczyk, St. et al.: Słownik staropolski. Warszawa etc. 1953–
Straszewicz Straszewicz, Czesław: Turyści z bocianych gniazd. Paryż 1953
Strug Strug, Andrzej: Dzieje jednego pocisku. Kraków 1957 (¹1910)
Strutyński Strutyński, J.: Polskie nazwy ptaków krajowych. Wrocław, 1972 [=Prace Komisji Językoznawstwa 33]
Stu H. Henne, G. Objartel: Bibliothek zur historischen deutschen Studenten- und Schülersprache. Berlin, New York 1984
Susza Susza, Jakub: Phoenix redivivus albo obraz starożytny […]. Zamość. W: Nasza Przeszłość 66, 1986, 160
Sw Karłowicz, J. et al.: Słownik języka polskiego. Warszawa 1900-1927
Swil Zdanowicz, J. et al.: Słownik języka polskiego. Wilno 1861
Swo Rysiewicz, Z. et al.: Słownik wyrazów obcych. Warszawa ¹1954, ³1958, ⁷1961, 1971
SwoPwn Tokarski, J.: Słownik wyrazów obcych. Warszawa 1980
Swpp Słownik współczesnych pisarzy polskich. Warszawa 1963-1966
Syg.Wys. Sygietyński, A.: Wysadzony z siodła. Powieść z życia współczesnego. Kraków 1955. [Nach: Wiecz]
Synod, Brückner Synod ministrów heretyckich. Kraków ³1616. [Nach: Brückner Początki 1974:353, Anm.1]
Syrokomla P Syrokomla, W.: Przekłady poetów polsko-łacińskich. Tom I-IV. Wilno 1848-1852. [Nach: Tryp]
Syrokomla U. Syrokomla, Władysław: Ułas. Sielanka bojowa z błot poleskich. [Nach: Tryp]
SyrZiel Syreński, S.: Zielnik […] to jest opisanie […] ziół wszelakich. Kraków 1613. [Nach: Sp17]
Sz.Zim.Roks. Zimorowic, Szymon: Roksolanki. Opr. L. Ślękowa. Warszawa 1983 (Biblioteka Narodowa 73)
Szanf Mickiewicz, A.: Szanfary. 1828. [Nach: Sjam]
Szczepko i Tońko Wajda, K., H. Vogelfänger: Szczepko i Tońko. Dialogi radiowe z Wesołej lwowskiej fali. Lwów 1934. [Nach: Kurzowa]
Szczerbowicz Szczerbowicz, Ludomir: O skażeniu języka polskiego w prasie. Płock 1881.
Szczyg.Żegl. Szczygielski, T.: Żeglarskie dzieje. Gdynia 1959. [Nach: Wiecz]
Szem.Sum. Szemiot, Stanisław Samuel: Sumariusz wierszów. 1674-1684. Z ręk. wyd. i opr. M. Korolko. Warszawa 1981.
Szkice Szkice i obrazki. Dzieło ilustrowane […]. Artykuły W. Szymanowskiego, A. Wieniarskiego, K. Wilczyńskiego, K.W. Wójcickiego. Seria I. Warszawa 1858. [Nach: Wiecz]
Szkolna miz. Szkolna mizeryja w dyjalog zebrana […]. W: Lewański 1961, III, 181—
Szkolna mizeryja Szkolna mizeryja w dyjalog zebrana. 1633. W: AntSow, 118-158
SzlesTw Szlesiński, I.: Język Samuela Twardowskiego (Słownictwo). Rozprawy Komisji Językowej ŁTN XVII. Łódź 1971, 155—
SzlesWoj Szlesiński, I.: Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku. Wrocław etc. 1985
SzołHist Szołucha, S.: Różne historie. 1651-1750. Rękopis Biblioteki Ossolineum. [Nach: Sp17]
Szorc Szorc, Aleksander: Oferty z Konstancina. W: Kaleidoscope, Miesięcznik Polskich Linii Lotniczych, September 1992, Nr 7 (58), s.10
Szrett Szrett, Józef: Dolina między górami. W: Kultura, Paryż, 1984, 5-17
Szydł Szydłowska-Ceglowa, B.: Staropolskie nazewnictwo intrumentów muzycznych. Wrocław 1977
Szyl Szylarski, W.: Początki nauk dla narodowej młodzieży, to jest Grammatyka języka polskiego. Lwów 1770. [Nach: May]
Szym.Lich. Szymanowski, W.: Szkice warszawskie. Lichwiarze. Warszawa 1855. [Nach: Wiecz]
Szym.Siel. Szymonowic, Szymon: Sielanki i pozostałe wiersze polskie. 1614-1622. [1614: 1. Ausgabe der “Sielanki”, S. 3-186. 1614-1622: Entstehungszeit der übrigen Texte, S. 187-234]. Opr. J. Pelc. Warszawa 1964 (Biblioteka Narodowa 182)
Szymborska Szymborska, Wisława: Lektury nadobowiązkowe. Część druga. Kraków 1981
SzymSiel Szymonowicz, S.: Sielanki i inne wiersze polskie. 1614-1626. Wrocław 1964. [Nach: Sp17]
SzyrDict Szyrwid, K.: Dictionarium trium linquarum. 1642. Wyd. fototypiczne, Vilnius 1979. [Nach: Sp17]
Śmiech Śmiech. Warszawa 1899/1908. [Nach: Wiecz]
Śmierć Mickiewicz, A.: Śmierć pułkownika. 1832. [Nach: Sjam]
Śpiewy Sztyg. Śpiewy i kuplety z operetek “Sztygar”, “Modelka”, “Panna kadet”. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
Śpiewy Wes. Śpiewy i kuplety: “Wesoły Ignaś” i “Nowa podróż po Warszawie”. Wyd. Be-be. Warszawa 1897. [Nach: Wiecz]
Świd.Pisma Świderski, F. [Ex-Bocian]: Pisma humorystyczne. Zeszyt II. Częstochowa 1884. [Nach: Wiecz]
Święc Święcicki, Józef: Pamiętnik ostatniego dowódcy […]. [Nach: Nowo]
Świteź Mickiewicz, A.: Świteź. 1821. [Nach: Sjam]
Taj.kor. Dembowski, Jan: Tajna korespondencja z Warszawy do I. Potockiego 1792-1794. Warszawa 1961 [Studia i materiały z dziejów Polski w okresie oświecenia 4]
TasKochGoff Tasso, T.: Goffred abo Jeruzalem wyzwolona. Tłum. P. Kochanowski. Kraków 1618. [Nach: Sp17]
Testam. Dekret niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów z XVII-XVIII wieku. 1595-1774. Opr. Małgorzata Borkowska. Kraków 1984.
Tetm.Ksiądz Piotr Tetmajer, K.P.: Ksiądz Piotr. 1896
Teut Teut, H.: Hadeler Wörterbuch. Der plattdeutsche Wortschatz des Landes Hadeln (Niederelbe). Neumünster 1959
Thür Hertel, L.: Thüringer Sprachschatz. Sammlung mundartlicher Ausdrücke aus Thüringen. Weimar 1895
Thwb Spangenberg, K. (Hrsg.): Thüringisches Wörterbuch. Berlin 1966
To lub Mickiewicz, A.: To lubię. 1819. [Nach: Sjam]
Torz.Szkł. Torżewski, Józef: Rozmowa o sztukach Robienia szkła 1785. [Nach: Hrabec-Pepłowski]
Tr Trotz, M.A.: Nowy dykcyonarz to iest mownik polsko-niemiecko-francuski. Lipsk ¹1764, ²1779
Tr 1744, Tr 1747 Trotz, M.A.: Nouveau dictionnaire français allemand et polonais. T. I-II. Leipzig 1744/1747
Tram. Tramwaj. Kalendarz ilustrowany na […] rok. Warszawa 1894-1899. [Nach: Wiecz]
Trepka Trepka, Walerian Nekanda: Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum). (1624-1640) Wrocław etc. 1963
TrepNekLib Trepka, Nekanda W.: Liber generationis [ …] plebeanorum. 1626-1639. Rękopis Biblioteki Narodowej, Warszawa. [Nach: Sp17]
Trędowata Mniszkówna, Helena: Trędowata. Kraków (1909) 1971
TrMoszcz 1772 Trotz, M.A.: Nowy dykcyonarz, to iest Mownik polsko-niemiecko-francuski. Wyd. St. Moszczeński. Warszawa 1772
TrMoszcz 1791 Trotz/Moszczeński: Vollständiges Deutsches und polnisches Wörter-Buch […] als M.A. Trotzens Polnischen Wörter-Buches letzter Theil, hggb. durch Stanislaus Nałęcz Moszczeński. [=] Zupełny Niemecki y Polski Mownik […]. Leipzig 1791
Trochus Trochus, B.: Vocabulorum rerum promptuarium […]. Leipzig 1517. [Nach: Gri]
Troi 1835/1836 Trojański, J.K.: Dokładny polsko-niemiecki słownik […]. Poznań, Berlin, Bydgoszcz 1835/1836
Troi 1844/1847 Trojański, J.K.: Ausführliches Deutsch-polnisches Wörterbuch. Posen, Berlin, Bromberg 1844/1847
Trotz Trotz, M. A.: Nowy dykcyjonarz, to jest mownik polsko-niemiecko-francuski. Lipsk 1764. [Nach: May]
Trub. Trubadur Polski. Wyd. W. Klimowicz. Warszawa 1907-1913.
True, Trübner Götze, A., W. Mitzka (Hrgg.): Trübners Deutsches Wörterbuch. Berlin 1939-1957
Tryp Trypućko, Józef: Język Władysława Syrokomli. T. 1-2. Uppsala 1955/1957
Trzech Budr Mickiewicz, A.: Trzech Budrysów. 1828. [Nach: Sjam]
TuwCzar Tuwim, J.: Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. Warszawa (¹1923) 1960
Tuwim Cztery wieki Tuwim, J.: Cztery wieki fraszki polskiej. Warszawa, 1957
Tuwim Dzieła Tuwim, Julian: Dzieła. Warszawa 1958.
Tuwim Słownik Tuwim, Julian: Polski słownik pijacki. Warszawa (¹1935) 1959
Tuwim Wiersze Tuwim, J.: Wiersze zebrane. Warszawa 1928
TuwSł Tuwim, J.: Polski słownik pijacki i Antologia bachiczna. Warszawa 1935 [Reprint: Warszawa 1959]
Tw.Dafn. Twardowski, Samuel: Dafnis drzewem bobkowym. (1638) Opr. J. Okoń. Wrocław 1976.
Tw.Nad.Pask. Twardowski, Samuel: Nadobna Paskwalina, z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór. 1655. Opr. J. Okoń. Warszawa 1980 (Biblioteka Narodowa 87)
Tward.Łódź Twardowski, Kasper: Łódź młodźi z nawałności do Brzegu płynąca. Kraków 1618
Tward.Paskw. Twardowski, Samuel: Nadobna Paskwalina. Wydanie 2e zmienione, 1655. Opracował Jan Okoń. Wrocław 1980 (Biblioteka Narodowa I 87)
Tward.Pochodnia Twardowski, K.: Pochodnia. 1628
Tward.Przew. Leg. Twardowski, Samuel: Przeważna legacya. W: Poezye Samuela z Skrzypny Twardowskiego. Kraków 1861.
Tyg Tygodnik Ilustrowany [Nach: Nowo]
TylkRoz Tylkowski, W.: Uczone rozmowy […]. Warszawa 1692. [Nach: Sp17]
TylkStrom Tylkowski, W.: Stromata albo rozmowy stołowe. Warszawa 1691. [Nach: Sp17]
Tyrmand Tyrmand, Leopold: Porachunki osobiste. W: Kultura, Paryż 1967, Nr. 3/23, p. 3—
U Syrokomla, W.: Ułas, sielanka bojowa z błot poleskich. Wilno 1858. [Nach: Tryp]
UffDekArch Uffan, D.: Archelia, to jest nauka i informacja o strzelbie i o rzeczach do niej należących […]. Tłum. J. Dekan. Leszno 1643. [Nach: Sp17]
Ugol Mikiewicz, A.: Ugolino. 1826. [Nach: Sjam]
Uniłowski Uniłowski, Zbigniew: Współny pokój. Warszawa (¹1932) 1956
Ustawa celna Ustawa celna dla Królestwa Polskiego […]. Warszawa 1851
Uwagi Uwagi pewnego Brześcianina nad używaniem nieprzyzwoitym niektórych słów polskich. 1790. [Nach: May]
VadeMed Vademecum medicum […]. Zamość 1724. [Nach: Sp17]
Vasmer Ew Vasmer, M.: Etymologisches Wörterbuch der russischen Sprache. Heidelberg 1955–
Vincenz Barwinkowy Vincenz, Stanisław: Barwinkowy wianek. Warszawa 1983
Vincenz Zwada Vincenz, Stanisław: Zwada. (Na wysokiej połoninie. Pasmo drugie.) Londyn 1970
Vol Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie od r. 1732 do r. 1782 wydanego. Petersburg 1859. [Nach: ZajU]
Volck Volckmar, M.: Compendium linguae Polonicae. s.l. 1594, ³1613. [Nach: Puz]
Volck Dict Volckmar, M.: Dictionarium trillingue, ad discendam linguam Latinam, Polonicam et Germanicam accomodatum. Gdańsk 1596, ²1605, ³1613. [Nach: Puz]
Volck VD Volckmar, M.: Vierzig Dialogi. Gdańsk 1608. [Nach: Puz]
VorLetSkarb Vorbeck-Lettow, M.: Subsidiun […] abo Skarbnica […]. 1644-1660. Rękopis Biblioteki Czartoryskich. [Nach: Sp17]
W.Koch.Dz.B. Kochowski, Wespazjan: Dzieło Boskie albo Pieśni Wiednia wybawionego i inszych transakcyjej wojny tureckiej w roku 1683 szczęśliwie rozpoczętej. 1684. Opr. M. Kaczmarek. Kraków 1983
Wah, Wahrig Wahrig, G.: Deutsches Wörterbuch. Völlig überarbeitete Neuausgabe, bearbeitet von U. Hermann. Mosaik Verlag, Verlagsgruppe Bertelsmann 1980
Walka Mickiewicz, A.: Walka miodowa. 1818. [Nach: Sjam]
Warchoł Warchoł, St.: Nazewnictwo partyzanckie okręgu Biała Podlaska w latach 1939-1944. Lublin 1987
WargRzym Wargocki, A.: O Rzymie pogańskim i chrześcijańskim ksiąg dwoje. Kraków 1610. [Nach: Sp17]
Warsz.Tyg. Warszawski tygodnik humorystyczny. Warszawa 1912-1913. [Nach: Wiecz]
Was.Hist.Lw. Wasylewski, Stanisław: Historyje Lwowskie. Lwów, Poznań 1921
Wat Dalila Wat, A.: Mała Dalila. W: Zeszyty literackie, Paryż 1984.
Ważyk Człowiek Ważyk, Adam: Człowiek w burem ubraniu. Warszawa 1930
Ważyk Poemat Ważyk, Adam: Poemat dla dorosłych i inne wiersze. Warszawa (1955) 1956
Wbds Kluge, F.: Seemannssprache. Wortgeschichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit. Halle/Saale 1911
Wdg Klappenbach, R., W. Steinitz (Hrsg.): Wörterbuch der deutschen Gegenwartssprache. Berlin 1964-1977
Wdk Schirmer, A.: Wörterbuch der deutschen Kaufmannssprache auf geschichtlichen Grundlagen. Straßburg 1911
Wdp Marzell, H.: Wörterbuch der deutschen Pflanzennamen. 4 Bde. u. Registerband. Leipzig 1943-1979
Wehr Wehrle, H., H. Eggers: Deutscher Wortschatz. Ein Wegweiser zum treffenden Ausdruck. Stuttgart ¹²1961
Wei Weigand, F.L.K.: Deutsches Wörterbuch. Hrsg. v. H. Hirt. Gießen 51909-1910
Wep Wielka encyklopedia powszechna PWN. Warszawa 1962-1970
Wes Wessely, I.E., W. Schmidt: Deutscher Wortschatz. Handwörterbuch der deutschen Sprache auf grammatisch-stilistisch-orthographischer Grundlage nebst Fremdwörterbuch. Hrsg. von W. Schmidt u. E. Kraetsch. Berlin ⁷1926
Wes.mon. Wesoły monologista. Kalendarz humorystyczny oraz zbiór deklamacji i monologów estradowych na rok 1902. Warszawa 1901. [Nach: Wiecz]
Syrokomla, W.: Wędrówki po moich niegdyś okolicach, wspomnienia, studya historyczne i obyczajowe. Wilno 1854. [Nach: Tryp]
Wędrowny ŚP Wędrowny, S.: Śpiewające przedmieście. Piosenki, wiersze, melodie. Lwów 1911. [Nach: HabKurz]
WęgBoh Węgier, J.: Język Franciszka Bohomolca. Poznań 1972
WęgKom Węgier, J.: Język komediopisarzy oświecenia. Warszawa, Poznań, 1973
Wiad.bruk. Wiadomości Brukowe. Wybór artykułów. Wyb. i opr. Zdzisław Skwarczyński. Wrocław etc. 1962 [Biblioteka Narodowa I, 178]
Wiadomośc1 Mickiewicz, A.: Wiadomość naukowa z tomu ósmego Genewskiej Biblioteki Uniwersyteckiej. 1819. [Nach: Sjam]
Wiechecki Wiechecki, Stefan: Śmiej się pan z tego. Wybór felietonów. Warszawa 1956.
Wiecz Wieczorkiewicz, B.: Słownik gwary warszawskiej XIX w. Warszawa 1966
Wiecz., Pluta Wieczorkiewicz, B.: Gwara warszawska dawniej i dziś. Warszawa 1966. [Nach: Pluta]
WieczGwara Wieczorkiewicz, B.: Gwara warszawska dawniej i dziś. Warszawa 1966.
Wiel.pol. Gąsiorowski, W. (red.): Wielki polski salonowy kalendarz humorystyczny na rok 1899 i 1900. Warszawa 1899. [Nach: Wiecz]
Wielądko Wielądko, W.: Figlarna dzwiewczyna. Warszawa 1796.
Wien.Ul. Wieniarski, A.: Ulicznik warszawski, krotochwila ze śpiewami w jednym akcie. Warszawa 1856. [Nach: Wiecz]
Wiersze polskie Wiersze polskie. Antologia. Warszawa 1963
Wierz.Pieś.fanat. Wierzyński, Kazimierz: Pieśni fanatyczne. (1929) W: Idem: Poezje zebrane. Londyn, New York [s.a.] 153-166
Wieszczycki Arch. Wieszczycki, Adryan: Archetyp albo perspektywa żałosnego rozwodu, ktory śmierć z Zofią z Barycze Małżonką Jana Wielopolskiego roku 1649 sprawiła. 1650
Wilkońska Wilkońska, Paulina: Moje wspomnienia o życiu towarzyskim w Warszawie. Warszawa 1959
Win Windekilde, J.: Neues Handwörterbuch der deutschen Sprache. Auf Grund der neuen preußischen, sächsischen und bayrischen Rechtschreibung. Leipzig und Neuwied 1883
Wioślarka Wioślarka. Kalendarz humorystyczno-ilustrowany na rok […]. Warszawa 1891 (II), 1893-1899 (III-IX). [Nach: Wiecz]
Wirydarz Trembecki, J.T.: Wirydarz poetycki. Z rękopisu radcy dr. Ludwika Mizerskiego. Wyd. A. Brückner. T. 1-2. Lwów 1910
WisCzar Wisner, D.: Czarownica powołana […]. Poznań 1680. [Nach: Sp17]
Wisła Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny. Red. i wyd. A. Gruszecki. Warszawa 1887-1922. [Nach: Wiecz]
Witkowska Witkowska, Sabina: Nastolatki gotują. Warszawa 1982
Wittlin Orfeusz Wittlin, Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. Paryż 1963 (Biblioteka “Kultury” LXXXV)
WiznGn Wizytacje arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej z XVI wieku. Wyd. B. Ulanowski. Kraków 1920. [Nach: ZajP]
Włodek Sł Włodek, I.: Słownik wyrazów dawnych, zaniedbanych. Dołączony do dzieła “O naukach wyzwolonych”. Rzym 1780. [Nach: May]
Wnt Muller, J.W., A. Kluyver (Hrsg.): Woordenboek der Nederlandsche Taal. Leiden 1902–
Wohlfeld Wohlfeld, Zbigniew: Corpus inscriptionum Poloniae. T. 8, 6. Województwo krakowskie […] Kazimierz i Stradom. W: Nasza przeszłość 72, Kraków 1989
WojnaInst Wojna, J. K.: Compendiosa linquae polonicae […]. Gdańsk 1690. [Nach: Sp17]
WojszOr Wojsznarowicz, K.: Oratora Politycznego Ná Pogrzeby Rożne Rozdzielonego […] Część Pierwsza Pogrzebowa. 1644. [Nach: Sp17]
Wojtkowski Wojtkowski, J.: Głosy i drobne teksty polskie do 1550 roku. T. I, Poznań 1965
Wok.tryd. Urbańczyk, Stanisław: Wokabularz trydencki. Język Polski XLII 1962, 15-29
Wol.Bak. Wolski, W.: Bakałarz. Zdarzenie w powieści w dwóch częsciach. Warszawa 1858. [Nach: Wiecz]
Wol.Dom. Wolski, W.: Domek przy ulicy Głębokiej. Powieść. Warszawa 1859. [Nach: Wiecz]
Wol.Op. Wolski, W.: Opowiadania i powieści. Czarna wstążka. La kaczucza. Warszawa 1852. [Nach: Wiecz]
Wolf Wolf, S.A.: Wörterbuch des Rotwelschen. Deutsche Gaunersprache. Mannheim 1956
Wolne żar. Wolne żarty. Warszawa 1906-1907. [Nach: Wiecz]
Woyna Comp Woyna, J.K.: Compendiosa linguae Polonicae institutio. Gdańsk 1690. [Nach: Puz]
Woyna Lust Woyna, J.K.: Kleiner Lustgarten, worin gerade Gänge zur polnischen Sprache angewiesen werden. Gdańsk 1693. [Nach: Puz]
Wój.Przed. Wójcicki, K.W.: Przed półwiekiem. Zielone Świątki w Warszawie. “Kłosy”. 1878, II, s. 387. [Nach: Wiecz]
Wój.Społ. Wójcicki, K.W.: Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia (1800-1830). Warszawa 1877. [Nach: Wiecz]
Wro Wolf, S.A.: Wörterbuch des Rotwelschen. Deutsche Gaunersprache. Mannheim 1956
Wy Syrokomla, W.: Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. I-II. Wilno 1858-1860. [Nach: Tryp]
Wybicki Wybicki, Józef: Listy patriotyczne (Warszawa 1777-1778). Opr. Kazimierz Opałek. Wrocław 1955
Wyrozumski Wyrozumski, Jerzy: Dzieje Krakowa. T. I. Pod red. J. Bieniarzówny i J. Małeckiego. Kraków 1992.
Z.Mor.Wyb. Morsztyn, Zbigniew: Wybór wierszy. 1653-1689. Opr. J. Pelc. Warszawa 1975 (Biblioteka Narodowa 215)
Zabawy BN Zabawy przyjemne i pożyteczne (1770-1777). Wybór. Opr. […] Julian Platt. Wrocław etc. 1968
Zabłocki Fircyk Zabłocki, Franciszek: Fircyk zalotach. Opr. Janina Pawłowiczowa. Wrocław 1965
Zabor Serce Zaborowski, St.: W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. Warszawa 1930. [Nach: SłŁow]
ZajP Zajda, A.: Nazwy staropolskich powinności, feudalnych danin i opłat do 1600 r. Warszawa, Kraków 1979
ZajU Zajda, A.: Nazwy urzędników staropolskich do 1600 r. Kraków 1970
Zal.Tow. Baronowa X.Y.Z. [A. Zaleski]: Towarzystwo warszawskie. Listy do przyjaciółki. Kraków 1886. [Nach: Wiecz]
Zaleski Zaleski, J.: Język Aleksandra Fredry. Wrocław etc. 1969
Zalewski Kaz.Pod. Zalewski, K.: Pani podkomorzyna. Warszawa 1880. [Nach: Nkpp]
Zamoyska Zamoyska, Jadwiga: Wspomnienia. Rękopis opracowala, poprzedzila wstepem, zaopatrzyla w przypisy i indeksy Maria Czapska. Londyn 1961.
Zap Zapolska, Gabriela: Wybór dramatów. Kraków 1983 [Nach: Nowo]
Zawadzka Zawadzka, Wincenta: Kucharka litewska. Wilno ¹1854, 141938. [Reprint: Olsztyn 1987]
Zawil Zawiliński, Roman: Dobór wyrazów […]. Kraków 1926
ZawiszaPam Zawisza, K.: Pamiętniki. 1666-1721. Wyd. J. Bartoszewicz. Warszawa 1862. [Nach: Sp17]
Zb-Gd Zabłocki, F.: Gdyracz. Warszawa 1781. [Nach: WęgKom]
Zb.Pol. Zbiór najnowszych poleczek. Warszawa 1903. [Nach: Wiecz]
Zbiorek Zbiorek pism humorystycznych Ćmy i hrabi Fikmika. Żarty i pieśni żartobliwe. Warszawa 1873. [Nach: Wiecz]
Zbylit.Droga Zbylitowski, Andrzej: Droga do Szwecyi […]. Kraków 1597. W: K.J. Turowski (wyd.): Niektóre poezje Andrzeja i Piotra Zbylitowskich. Kraków 1860
Zbylit.Schadzka Zbylitowski, Piotr: Schadzka ziemiańska. Kraków 1605. W: K.J. Turowski (wyd.): Niektóre poezje Andrzeja i Piotra Zbylitowskich. Kraków 1860
ZDr Zbylitowski, A.: Droga do Szwecyey […] Zygmunta III, polskiego y szwedzkiego Króla. Kraków 1597. [Nach: Łucz]
Zed Zedler, J.H.: Großes vollständiges Universal-Lexikon. (64 Bde. und 4 Bde. Supplement von 1751-1754). Graz 1733-1750
Želexovs'kyj und Nedil'skyj Želexovs'kyj, I., S. Nedil'skyj: Ruthenisch-deutsches Wörterbuch. Lemberg 1882-1886 [Reprint München 1982]
ZH Doroszuk, I., Cz. Remesz, I. Sroka: Zbrodnie hitlerowskie w regionie bialsko-podlaskim. Lublin 1977 [Nach: Warchoł]
Ziel Zieliński, Józef: Wspomnienie z tułactwa […]. [Nach: Nowo]
Zima Mickiewicz, A.: Zima miejska. 1817. [Nach: Sjam]
Zimor Zimorowic, J.B.: Sielanki nowe ruskie. Pierwodruk 1663. [Nach: Brückner Sielanka]
Zimorowicz Zimorowicz, Szymon: Roxalanki to jest Ruskie panny. Wyd. L. Kukulski. Warszawa 1981
Znak Znak, miesięcznik. Kraków 1987, Nr. 387-388
Żegl1 Mickiewicz, A.: Żeglarz (”O morze zjawisk”). [Nach: Sjam]
Żer.Oko Żeromski, Stefan: Oko za Oko. W: Idem: Opowiadania, utwory powieściowe. Opr. Stanisław Pigoń. Warszawa 1957
Żer.Opow. Żeromski, Stefan: Opowiadania, utwory powieściowe. Dzieła pod red. Stanisława Pigonia. Warszawa 1957
Żer.Syz. Żeromski, Stefan: Syzyfowe prace. Powieść współczesna. (1897) Warszawa 1956
Żer.W.rz. Żeromski, Stefan: Wierna Rzeka. (1912) Warszawa 1954, 1978
Żmichow. Listy Żmichowska, Narcyza: Listy. Tom I-III. Wrocław 1957
Żółk. Żółkowski, Stanisław: Początek i progres wojny moskiewskiej. (1612) Opr. J. Maciszewski. Warszawa 1966.

Stand: 09.09.2010